คณะสงฆ์บางกอกน้อยจับมือโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี จัดปฏิบัติธรรมและจิตอาสาพัฒนาวัด เฉลิมพระเกียรติกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันที่ 2 เมษายน 2565 คณะสงฆ์เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ นำโดยพระพิมลภาวนาพิธาน เจ้าคณะเขตบางกอกน้อย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีนางอาลัย พรหมชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ได้ร่วมจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม และจิตอาสาพัฒนาวัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้น ณ วัดใหม่ (ยายแป้น) ซึ่งมีพระครูปลัดรัตนวัฒน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส เป็นผู้บอกพระกรรมฐาน

พระพิมลภาวนาพิธาน กล่าวว่า เยาวชนยุคดิจิทัลมีสิ่งท้าทายจิตใจ และชักนำให้ลุ่มหลงได้ง่าย เพราะเยาวชนเป็นผู้ที่อ่อนด้านสติ สมาธิ และปัญญา การที่โรงเรียนได้นำเยาวชนมารับการฝึกฝนจิตใจครั้งนี้ จะทำให้มีภูมิต้านทานทางใจเพิ่มมากยิ่งขึ้น เมื่อเผชิญหน้ากับปัญหาและสิ่งท้าทาย จะทำให้สามารถมีสติยับยั้งชั่งใจมากยิ่งขึ้น อีกทั้งสติ และสมาธิจะส่งผลให้การเรียนดีขึ้น ทั้งความจำและการคิดวิเคราะห์อย่างมีโยนิโสมนสิการ

นางอาลัย กล่าวว่า ในวโรกาสที่เป็นมงคลนี้ นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดใหม่ (ยายแป้น) ด้วยการกวาดวิหารลานเจดีย์ ทำความสะอาดเสนาสนะ และปลูกต้นไม้ เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้เป็นอาวาสสัปปายะ เหมาะกับการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ตามโครงการสติริมน้ำ ที่จัดขึ้นเพื่อรองรับพุทธศาสนิกชนที่มาปฏิบัติธรรม รวมถึงเป็นสถานธรรมรองรับการบ่มเพาะจิตใจของนักเรียนโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีด้วย

Leave a Reply