Warning: mysqli_query(): (HY000/1021): Disk full (/tmp/#sql_1462_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") in /home/thebuddh/domains/thebuddh.com/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1924
ผู้นำสร้างผู้นำสันติภาพ พึงระวังการบลูลี่สร้างขัดแย้ง - TheBuddh.com

ผู้นำสร้างผู้นำสันติภาพ พึงระวังการบลูลี่สร้างขัดแย้ง

วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565 พระปราโมทย์ วาทโกวิโท,ดร. อาจารย์หลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) เลขานุการศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มจร เปิดเผยว่า ได้สัมภาษณ์นิสิตปริญญาเอก รุ่น 6 หลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภายใต้วิชา “ผู้นำกับการสร้างสันติภาพ” ซึ่งวิศวกรสันติภาพจะต้องเรียนรู้ ในมิติของกระบวนการบ่มเพาะผู้นำสันติภาพ โดยมีความมุ่งหวังในการทำหลักสูตรพัฒนาผู้นำสันติภาพ จึงต้องมองผ่านเครื่องมือพุทธสันติวิธีคืออริยสัจ 4 ประกอบด้วย ทุกข์คือผู้นำมีปัญหาอะไร สมุทัยคือสาเหตุของประเด็นปัญหาคืออะไร นิโรธคือเป้าหมายมุ่งพัฒนาหลักสูตรพัฒนาผู้นำ และมรรคคือ วิธีการหนทาง เครื่องมือ

รวมถึงหลักสูตรในการพัฒนาผู้นำสันติภาพ โดยใช้การพัฒนาในกรอบ 4 ด้าน คือ พัฒนาด้านกายภาพ พัฒนาด้านพฤติภาพ พัฒนาด้านจิตตภาพ และพัฒนาด้านปัญญาภาพ โดยผู้นำที่สุดยอดจะต้องมี Research มีงานวิจัยเป็นฐานสู่การเป็นผู้นำที่มี Result มีผลลัพธ์ในการลงมือทำผ่านจินตามยปัญญาและภาวนามยปัญญา โดยผู้นำสันติภาพจะต้องใช้อำนาจร่วมมากกว่าอำนาจเหนือ โดยร่วมมือของคนในองค์กรเป็นผู้นำที่นั่งในหัวใจของคนในองค์กร

โดยการพัฒนาผู้นำสันติภาพใช้ฐานของสังคหวัตถุธรรมประกอบด้วย 1)ทาน ถือว่าเป็นการสร้างทานบารมี โดยนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ซึ่งผู้นำให้ทานได้ตั้งแต่อามิสทาน วิทยาทาน อภัยทาน 2)ปิยวาจา ถือว่าเป็นการพัฒนาในการชื่นชม มีการสื่อสารที่มีกรุณาเป็นฐานด้วยสัมมาวาจา วจีสุจริต วาจาสุภาษิต มีความจริง ไพเราะ เหมาะกาล ประสานสามัคคี มีประโยชน์ และประกอบด้วยเมตตา โดยผู้นำสันติภาพพึงระวังการบลูลี่ในทางพระพุทธศาสนาคือการกล่าวคำส่อเสียด คือ ชาติกำเนิด ชื่อ ตระกูล หน้าที่การงาน ศิลปวิทยาการศึกษา ความเจ็บไข้ รูปลักษณ์ กิเลส คดีความหรืออาบัติ และคำด่า 3) อัตถจริยา ผู้นำต้องสงเคราะห์ผ่านจิตอาสา ผู้นำต้องสร้างบริวารสมบัติ มีความเสียสละเป็นฐาน 4)สมานนัตตา มีความสมดุลงานสมดุลชีวิตสมดุลครอบครัว วางตนเสมอต้นเสมอปลาย นำไปสู่การสร้างสันติวัฒนธรรมในองค์กร เช่น สันติวัฒนธรรมเตือนกันได้ หรือ ปวารณา สามารถสะท้อนกันเพื่อการพัฒนาให้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คำถามคือผู้นำสันติภาพควรมีความรู้อะไร ผู้นำสันติภาพควรมีความเข้าใจอะไร ผู้นำสันติภาพควรมีสติสันติหรือวิธีคืออย่างไร ผู้นำสันติภาพควรมีทักษะอะไร ผู้นำสันติภาพควรมีทัศนคติอย่างไร ผู้นำสันติภาพควรมีเครือข่ายการทำงานทีมอะไร อย่างไร จึงเสนอว่าการพัฒนาผผู้นำสันติภาพจะต้องพัฒนา 6 ด้าน ประกอบด้วย 1)ด้านคุณลักษณะผู้นำสันติภาพ 2)ด้านสร้างสันติภายในผู้นำสันติภาพ 3)ด้านภาวะการเป็นผู้นำของผู้นำสันติภาพ 4)ด้านเครื่องมือพุทธสันติวิธีผู้นำสันติภาพ 5)ด้านทักษะผู้นำสันติภาพ 6)ด้านการสื่อสารผู้นำสันติภาพ จึงขอชื่นชมนิสิตระดับปริญญาเอก รุ่น 6 หลักสูตรสันติศึกษา มจร ในการแสวงหาความรู้อย่างดียิ่งเพื่อเป็นฐานการพัฒนางานดุษฎีนิพนธ์ต่อไป

Leave a Reply


Warning: mysqli_query(): (HY000/1021): Disk full (/tmp/#sql_1462_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") in /home/thebuddh/domains/thebuddh.com/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1924