ศน.เสริมทัพแต่งตั้งอนุกรรมการ “แปลพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษ” เพิ่ม หวังเผยแผ่สู่ชาวโลก

วันที่ 27 กันยายน 2566  นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา (อศน.) เปิดเผยว่า การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 ณ วัดประยุรวงศาวาส ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการแปลและคณะอนุกรรมการบรรณาธิการพระไตรปิฎกฯ เพิ่มเติม จำนวน 4 คน เพื่อสนับสนุนการแปลพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ จำนวน 45 เล่ม ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำหรับอนุกรรมการแปลพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) เพิ่มเติม ประกอบด้วย Dr. Anuja Prabhakar Ajotikar เป็นอาจารย์สอนพุทธศาสนาอยู่ที่ Shan State Buddhist University ประเทศพม่า ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านภาษาสันสกฤษและบาลี และ Prof. Jonathan Walter ศาสตราจารย์ด้านศาสนาที่ Whitman College ประเทศสหรัฐอเมริกา และสำหรับอนุกรรมการบรรณาธิการพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) เพิ่มเติม ประกอบด้วย Prof GA Somaratne เป็นอาจารย์สอนพุทธศาสนาอยู่ที่ Centre of Buddhist Studies มหาวิทยาลัยฮ่องกง และ Dr. Alexander Wynne เป็นนักวิชาการชาวอังกฤษ จบปริญญาโทและปริญญาเอกด้านศาสนาและพุทธศาสนาจากมหาวิทยาลัย Oxford

อธิบดีกรมการศาสนา (อศน.) กล่าวต่อไปว่า ที่ประชุมยังได้พิจารณากรอบแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายโครงการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยได้กำหนดเป้าหมายการแปลพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) ให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณดังกล่าว

อธิบดีกรมการศาสนา (อศน.) กล่าวทิ้งท้ายว่า การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพิ่มเติมในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ดำเนินการโครงการฯ ดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ โดยคณะอนุกรรมการทั้งสองคณะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่จะช่วยสนับสนุนการแปลพระไตรปิฎกฯ ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อเผยแผ่พระธรรมคำสอนระดับนานาชาติและให้เข้าถึงชาวต่างชาติอย่างแท้จริง ดำเนินการสืบทอดพระพุทธศาสนาสู่ประชาคมโลกด้วยพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ อันเป็นการส่งเสริมให้มีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่มวลมนุษยชาติมากยิ่งขึ้น

Leave a Reply