ด่วนสภา มจร..กำหนดวันพิธีประสาทปริญญาแล้ว..หลังเลื่อนอันเนื่องจากโรคโควิด-๑๙

          วันนี้ (๒๗ ส.ค. ๖๓ )  ณ  อาคารสำนักงานอธิการบดี มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งมี พระธรรมปัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานประชุม วาระการประชุมสำคัญวาระหนึ่งคือ การอนุมัติพิธีประสาทปริญญาประจำปี  ๒๕๖๓  ซึ่งตามปกติมีกำหนดการเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ แต่จำเป็นต้องเลื่อนออกไป อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าหรือโควิด-๑๙

            ซึ่งที่ประชุมได้มีมติกำหนดวันพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๓   ระหว่าง ๙ – ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓

            สำหรับการประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๖๓ สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ๕๑ รูป/คน มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ๗ รูป/คน รวมเป็น ๕๘ รูป/คน ส่วนเข็มเกียรติคุณ ๕๙คน

          สำหรับผู้ที่ได้รับผ่านการพิจารณามีพระภิกษุที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น พระธรรมกิตติเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม, พระไพศาลประชาทร วิ. วัดห้วยปลากั้ง,ประธานคณะสงฆ์รามัญนิกาย, ส่วนฝ่ายฆราวาส อาทิ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ,นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพย์.ดร.จินดา จันทร์แก้ว,น.อ.ทองย้อย แสงสินชัย เป็นต้น

 

*********************

ที่มา : กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มจร

Leave a Reply