คกก.EdPEx แนะ “IBSC มจร” เพิ่มความเป็นเลิศ ด้วยนวัตกรรมพุทธดิจิทัล ส่งมอบปัญญาสู่ชาวโลก

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ที่วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ(IBSC) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการประเมินวิทยาลัยฯ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ หรือ EdPEx (Education Criteria for Performance Excellence) นำโดย ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ ประธานกรรมการ และกรรมการสองท่านประกอบด้วยอาจารย์วรวุฒิ แจ้งศุภนิมิต และ รศ.ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา ที่มหาวิทยาลัย มจร แต่งตั้งได้เข้ามาทำหน้าที่ประเมินการบริหารจัดการวิทยาลัยตามเกณฑ์ EdPEx

ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ กล่าวว่า “โลกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ฉะนั้นวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติตามกรอบการประเมินแบบ EdPEx ควรปรับวิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ให้สอดรับวิถีความเป็นไปของโลก และความต้องการของผู้เข้ามารับบริการซึ่งกำลังเผชิญกับวิกฤตการณ์กทั้งกำลังโหยหาความสุขและความมั่นคงทางใจ ซึ่งถือเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง”

ในขณะที่อาจารย์วรวุฒิ กล่าวเสริมว่า “IBSC มีความได้เปรียบทางการแข่งขัน เพราะประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก เป็นเวทีที่ชาวพุทธโลกโลกทั้งเถรวาท มหายาน และวัชรยานได้มาพบปะแลกเปลี่ยนผ่านกิจกรรมนานาชาติ ฉะนั้น IBSC จะต้องเร่งสร้างนวัตกรรมที่เป็นพุทธดิจิทัลเพื่อส่งมอบพุทธปัญญาให้แก่ชาวโลกซึ่งกำลังเผชิญหน้ากับความทุกข์และพยายามหาทางรอดในขณะนี้”

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร กล่าวว่า วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร เป็นหน่วยงานจัดการศึกษาแห่งแรกของมหาจุฬาฯ ที่เข้ารับการประเมินคุณภาพแบบ EdPEx และคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย เช่น จุฬาฯ และมหิดล ก็ได้ใช้เครื่องมือประเมินคุณภาพแบบ EdPEx เช่นกัน เพราะเหมาะที่จะนำองค์กรก้าวไปสู่การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้านการจัดการศึกษาในสังคมโลกที่กำลังผันผวนและเปลี่ยนแปลงไป

Leave a Reply