วิถีสมณเพศเบ่งบาน “ประเทศยูกันดา” ทวีปแอฟริกา

        ตามไปดูวิถีสมณเพศ ณ “ประเทศยูกันดา” ทวีปแอฟริกา โดย ระพุทธรักขิตะภิกขุ ภิกษุรูปแรกของประเทศยูกันดา ซึ่งบวชเป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทที่ทีเอ็มซี ซาน โฮเซ่ แคลิฟอเนียร์  ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ.2002 โดยอาจารย์ของท่านคือ ท่านซายาดอว์ ยู สิละนันทะ  ภิกษุพุทธรักขิตะริ่เริ่มเผยแผ่พุทธศาสนาท่ามกลาง“เสียงติฉินนินทา” และไม่เข้าใจวิถีแห่งสมณเพศในพระพุทธศาสนา

     ปัจจุบัน “เมล็ดพันธุ์แห่งพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท ได้ถูกปลูกฝังลงในประเทศยูกันดาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้เป็นเวลาแห่งการดูแลให้เติบใหญ่ หวังว่าเมล็ดพันธุ์ที่มีประโยชน์นี้จะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีและเติบโตอย่างแข็งแรง แผ่ขยายไพศาลเป็นผลไม้แห่งประโยชน์ของสัตว์โลกทั้งปวง”

******************

Leave a Reply