“วิสาร” เผย ปชช. ถูกรัฐประกาศทับที่ดิน “ร้องคืนได้” ตามโครงการ “แก้ไขในสิ่งผิด” ของ มท.

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.00 น. ที่อาคารรัฐสภา สัปปายะสภาสถาน นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ รองประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 สภาผู้แทนราษฎร และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่าจากการ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และ นายพรพจน์ เพ็ญพาส รักษาการในตำแหน่งอธิบดีกรมที่ดิน ได้มาชี้แจงงบประมาณ และอธิบายมีโครงการ “แก้ไขในสิ่งผิด” คืนความสุขให้ประชาชนให้ได้รับเอกสารสิทธิในที่ดินที่ถูกรัฐรอนสิทธิ

นายวิสาร กล่าวต่อไปว่า จาก นโยบายของกระทรวงมหาดไทย หากขอบเขตที่มีการประกาศที่ดินที่เป็นที่ดินของรัฐ เพื่อพิสูจน์สิทธิระหว่างประชาชนกับรัฐ โดยใช้ข้อมูลเอกสารหลักฐานที่ทางราชการมีการกำหนดเขต เช่น รายงานการประชุม มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง เอกสารอ้างอิงต่าง ๆ ใช้ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศที่มีการบินถ่ายครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ.2495  และใช้การอ่าน แปล ตีความภาพถ่าย ทางอากาศ ในกรณีที่ต้องตรวจสอบอย่างละเอียด กรณีได้ข้อยุติว่ารัฐประกาศที่ดินทับซ้อนที่ดินของประชาชน รัฐต้องดำเนินการยกเลิก เพิกถอนที่ดินบริเวณนั้นตาม วิธีการที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้ประชาชนได้สิทธิพึ่งมีพึ่งได้ ตามกฎหมาย เช่น การออกโฉนดที่ดิน เป็นต้น

นายวิสาร กล่าวว่า ตนต้องขอขอบคุณกระทรวงมหาดไทย เพราะมีประชาชนเดือดร้อนจากการรอนสิทธิที่ดินของประชาชน ด้วยการวัดแผนที่ที่ไม่ถูกต้องซึ่งบางครั้งมีการกำหนดเส้นรุ้งเส้นแวงที่ผิดพลาด ทำให้ประชาชนเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก บางคนต้องถูกดำเนินคดีติดคุกติดตะราง เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญ หากมีมาตรการนี้ออกมาได้ประชาชนก็จะมีความสุขดังคำขวัญของกระทรวงมหาดไทยที่ว่า “บำบัดทุกข์บำรุงสุข”

Leave a Reply