ในหลวง – พระราชินี ประกอบพิธียกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือพระประธานพระวิหาร “พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง” ณ วัดมหาวนาราม  จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 30 เม.ย.65  เวลา 18.03 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธียกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือพระประธานพระวิหาร “พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง” ณ วัดมหาวนาราม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ครั้นเสด็จ​พระราชดำเนินถึงวัดมหาวนาราม ณ ที่นั้น นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการ และประชาชน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ต่อจากนั้น เสด็จเข้าพระอุโบสถ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง (จำลอง) พระประธานพระอุโบสถ ทรงกราบ เสร็จแล้ว เสด็จเข้าพระวิหาร “พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระประธานพระวิหาร “พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง” ทรงกราบ ทรงศีล สมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยาราม ประธานสงฆ์ถวายศีล

จากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ผู้อุปถัมภ์โครงการก่อสร้างพระวิหารพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือมหาอินทรปฏิมานุสรณ์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นางฐาปณี สิริวัฒนภักดี เตชะเจริญวิกุล ผู้อุปถัมภ์โครงการก่อสร้างพระวิหารพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือมหาอินทรปฏิมานุสรณ์แด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสร็จแล้ว นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กราบบังคมทูลถวายรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างฉัตร “พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง”

และกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธียกฉัตรพระประธานพระวิหาร “พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง” จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ประดิษฐานฉัตรทรงพระสุหร่าย และทรงเจิมที่กำพูฉัตร ทรงถือสายสูตรยกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือพระประธานพระวิหาร “พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง” พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา

ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เสร็จแล้ว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กราบบังคมทูลเบิกผู้มีจิตศรัทธา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานของที่ระลึกตามลำดับ

จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ ในการนี้ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ประธานโครงการก่อสร้างพระวิหารพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง ถวายพระพุทธรูปพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง (จำลอง) เนื้อทองเหลืองขัดมันปู ขนาดหน้าตักกว้าง 9 นิ้ว จำนวน 1 องค์ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระครูสารกิจโกศล (สุดใจ นิสโสโก) เจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม ถวายพระกริ่งพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง เนื้อทองคำ และถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และถวายพระกริ่งพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง เนื้อทองคำ แด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสร็จแล้ว เสด็จออกจากพระวิหาร ไปทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา และพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

รวมถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวัดมหาวนาราม และทอดพระเนตรนิทรรศการผ้าพื้นเมืองอุบลราชธานี โดยศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจัดแสดงสาธิตขั้นตอนการทอผ้าไหม ตั้งแต่การสาวไหมไปจนถึงการทอผ้าไหม จัดแสดงผ้าไหมที่มีความสำคัญประจำจังหวัดอุบลราชธานี อาทิ ผ้าไหมกาบบัว ผ้าไหมทิวมุกจกดาว ผ้าไหมลายขอ เสร็จแล้วทรงพระดำเนิน ไปทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ซึ่งเดินทางมาจากพื้นที่อำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง

ต่างพร้อมใจเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” ด้วยความจงรักภักดี ตลอดเส้นทางที่ทรงพระดำเนินผ่าน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงโบกพระหัตถ์ และแย้มพระสรวล ราษฎรต่างปลื้มปีติที่ได้ชื่นชมพระบารมี ทั้งนี้ ทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของที่ราษฎรตั้งใจประดิษฐ์ขึ้น และสิ่งของจากกลุ่มแม่บ้านและกลุ่มชุมชนต่าง ๆ ที่นำมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย กับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ กองแพทย์หลวง สำนักพระราชวัง ร่วมกับโรงพยาบาล และหน่วยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ออกให้บริการด้านสาธารณสุข มอบพิมเสนน้ำ และผ้าเย็นพระราชทานแก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด กับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ถูกสุขอนามัย พระราชทานเลี้ยงแก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ โดยมีรายการอาหาร อาทิ ก๋วยเตี๋ยว ข้าวราดแกง และน้ำชง

การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติแก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างหาที่สุดมิได้ สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน 21 จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร

ขอบคุณ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

Leave a Reply