ส่องวาระการประชุม “มหาเถรสมาคม”

วันจันทร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จทรงเป็นประธานในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดยมีกรรมการมหาเถรสมาคมเข้าร่วมประชุม ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร การนี้นายสิปป์บวร แก้วงาม รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กราบทูลถวายเปิดการประชุม โดยหลังการประชุมเสร็จสิ้น คณะโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้แถลงข่าวการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ อาทิ

๑. รายงานการจัดพิธีประกาศพระเกียรติคุณ สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส และพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวาระครบ ๑๐๐ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์
๒. รายงานงบรายรับ – รายจ่ายเงินศาสนสมบัติกลางประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔
๓. รายงานการบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายแด่ พระวิสุทธิวงศาจารย์ วัดปากน้ำ กรุงเทพมหานคร
๔. รายงานการขออนุญาตสร้างวัด เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ รวม ๒๓ วัด
๕. ขอความเห็นชอบโครงการประชุมสัมมนาและถวายความรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแด่ พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
๖. การเสนอขอความเห็นชอบแต่งตั้ง คณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๗. การขับเคลื่อนหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนากับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education)
๘. ขอความเห็นชอบการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

เป็นที่น่าสังเกตว่าการประชุมมหาเถรสมาคมวันนี้ สมเด็จพระวันรัต  กรรมการมหาเถรสมาคม  ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต  ประธานคณะสนองงานในสมเด็จพระสังฆราช และเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วย ท่ามกลางข่าวลือว่าอาพาธหนักเข้ารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 

ข้อมูล/ภาพ:  กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Leave a Reply