ก.วัฒนธรรมสรุป..สวดมนต์ข้ามปี’64 มีวัดร่วม 17,806 แห่ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 4,040,256 คน วัดไทยต่างประเทศร่วม 38 แห่ง ใน 22 ประเทศ

 

วันที่ 10 มกราคม 2565 ที่ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรมชั้น 8 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะรองประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ(กวช.)  กล่าวภายหลังเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกวช. ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีและประธานกวช.เป็นประธานการประชุมว่า ที่ประชุมได้รับรายงานจากคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านศาสนาเกี่ยวกับผลการจัดกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีใหม่ พุทธศักราช 2564 ต้อนรับศักราชใหม่ 2565” ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2565 โดยได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานไฟพระฤกษ์ให้แก่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เพื่อเชิญไปถวาย เจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศสำหรับจุดประกอบในพิธีสวดมนต์ข้ามปีฯทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งในส่วนกลางจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และวัดอรุณราชวราราม กรุงเทพฯ และส่วนภูมิภาคจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ได้แก่ ภาคเหนือที่วัดพระธาตุดอยตุง จ.เชียงราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่วัดโพธิสมภรณ์ จ.อุดรธานี และภาคใต้ที่วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งได้มีการถ่ายทอดสดจากสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD และ Facebook Live วัดโพธิ์ท่าเตียน Wat Pho และ Facebook Live กรมการศาสนา ขณะเดียวกันกรมการศาสนาได้จัดทำแอปพลิเคชันสวดมนต์ข้ามปีเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น  กิจกรรมสวดมนต์ 10 วัด 10 รัชกาล โดยสามารถเลือกวัด เลือกบทสวดมนต์และช่วงเวลาในการสวดมนต์ได้

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ จังหวัดที่มีพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีอาเซียน 15 จังหวัด ประกอบด้วยระนอง หนองคาย สุรินทร์ อุบลราชธานี มุกดาหาร     บึงกาฬ เลย นครพนม สงขลา แม่ฮ่องสอน ตราด ศรีสะเกษ เชียงราย ตากและสระแก้ว อีกทั้งมีการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในต่างประเทศ โดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในการประสานกับวัดไทยและวัดพุทธในต่างประเทศเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 38 แห่งใน 22 ประเทศ เช่น วัดพระธาตุหลวงจอมคำ ประเทศเมียนมา วัดองค์ตื้อมหาวิหาร ประเทศลาว วัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย วัดญาณประทีป ประเทศนิวซีแลนด์ ทั้งนี้ ทุกจังหวัดและทุกพื้นที่ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) อย่างเคร่งครัด ซึ่งกรมการศาสนาได้รับความร่วมมือจากสำนักงานสถิติแห่งชาติในการสรุปสถิติการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีทั้งประเทศโดยพบว่า มีวัดและศาสนสถานร่วมจัดกิจกรรม 17,806 แห่ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,332,125 คน และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ 2,708,131 คน ซึ่งสรุปโดยภาพรวมมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 4,040,256 คน

 นายอิทธิพล กล่าวด้วยว่า ขณะเดียวกันตนได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วธ.ได้มอบหมายให้กรมการศาสนาจัดทำแอปพลิเคชันในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและสอดรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วย

Leave a Reply