เจ้าคุณประสารนำคณะ มูลนิธิหลวงพ่อรวย ช่วยผู้ประสบอุทกภัยร้อยเอ็ด

1,384 Views

วันที่ 9 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา พระเมธีธรรมาจารย์ (เจ้าคุณประสาร) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) พระครูวาปีจันทคุณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มจร ได้นำคณะมูลนิธิหลวงพ่อรวย ปาสาทิโก ประกอบด้วยพระปลัดนิวัตน์ อกิญฺจโน เจ้าอาวาสวัดเชิงเขา จ.สระบุรี นายนริศ แจ่มใส นายกำจัด ลำดับศรี นายสมชาย รักษาศักดิ์ และคณะกรรมการมูลนิธิได้นำสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ปัจจัย ประกอบด้วย ถุงยังชีพ10,000 ถุง ข้าวสารถุงละ 5 กิโลกรัม 700 ถุง เงิน 150,000บาท ไปช่วยเหลือวัดและประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วย บ้านไผ่ล้อม อ.เชียงขัวญ บ้านดอนแดง บ้านสำโรง บ้านดอนคำ อ.พนมไพร

มูลนิธิหลวงพ่อรวย ปาสาทิโก เป็นมูลนิธิที่จดทะเบียนตามวัตถุประสงค์ของพระมงคลสิทธาจารย์ หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก เพื่อช่วยเหลืออุปถัมภ์กิจการคณะสงฆ์ งานการศึกษาและสาธารณสงเคราะห์ทั่วไป ซึ่งการไปช่วยเหลือวัดและประชาชนที่เดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่จัวหวัดร้อยเอ็ดในครั้งนี้ จึงนำมาซึ่งความยินดีปรีดาทั้งผู้ให้และผู้รับ

Leave a Reply