นิติม.ราชภัฏสุราษฎร์ลงพื้นที่ช่วยประชา พบคนยากจนไม่มีบัตรปชช.ไร้สิทธิอื้อ

วันที่ 21 ส.ค.2562 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และศูนย์ประสานภาคีเครือข่ายการพัฒนา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดทำโครงการพลเมืองอาสาเพื่อช่วยเหลือผู้ยากลำบากในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีการสำรวจผู้ยากลำบากแล้วพบว่ามีประชาชนจำนวนหนึ่งต้องอยู่ในภาวะยากลำบากเพราะไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ดังนั้น เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 คณะนิติศาสตร์จึงมอบหมายให้ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เก็บข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้น เพื่อให้บุคคลเหล่านี้ได้มีบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อให้เข้าถึงสิทธิของรัฐอย่างเท่าเทียมกันต่อไป

ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูภณัช รัตนชัย บรรณาธิการวารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ เปิดเผยว่า การลงพื้นที่เพื่อสำรวจคนไทยผู้ไร้สัญชาติในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะเป็นการช่วยเหลือแก่ผู้ประสบปัญหาดังกล่าว ให้ได้มีโอกาสเข้าถึงการบริการและสวัสดิการจากรัฐอย่างเท่าเทียมกันเช่นเดียวกับประชาชนคนไทยอื่น ๆ ทำให้ความสิ้นหวัง ความโดดเดี่ยวที่เคยเกิดขึ้นในจิตใจ เป็นเสมือนคนที่ไร้ที่พึ่งพิง ได้กลับมามีความหวังอีกครั้ง ถ้าหากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต่างให้ความสำคัญ มีความจริงใจ จริงจังที่จะให้ความช่วยเหลือตามอำนาจของกฎหมายที่มีอยู่ และหวังว่าการช่วยเหลือในครั้งนี้จะประสบผลสำเร็จไปได้ด้วยดี

ฝ่ายผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย บุญคงมาก ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า การที่ตนได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ นับว่าเป็นภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเช่นกันที่จะต้องมีส่วนช่วยเหลือดูแล พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ เพื่อนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าแก่ท้องถิ่น เป็นการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และทำให้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ได้รับการยอมรับอย่างเท่าเทียมกัน

ด้านอาจารย์ทศพร จินดาวรรณ รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ หนึ่งในทีมร่วมงาน มองว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ นอกจากได้ช่วยเหลือประชาชนผู้ยากลำบากแล้ว จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนให้เกิดขึ้นแก่หน่วยงานรัฐ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้อย่างดียิ่งอีกด้วย

ส่วนคณะผู้ร่วมงานอันได้แก่ อาจารย์ฉัตตมาศ วิเศษสินธุ์ รองบรรณาธิการวารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น อาจารย์พรอุมา วงศ์เจริญ เลขานุการสำนักงานกองบรรณาธิการ นางสาวรุ่งฤทัย เต็มไป หัวหน้าสำนักงานกองบรรณาธิการ และว่าที่ร้อยตรีหญิง เจนจิรา แซ่เตี่ยว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ต่างก็มีความหวังที่จะช่วยเหลือประชาชนในการลงพื้นที่ครั้งนี้ และพร้อมที่จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ไม่มีบัตรประจำตัวบัตรประชาชนให้รอบด้านและมากที่สุด เพื่อประโยชน์ในการช่วยเหลือบุคคลดังกล่าวให้ได้อย่างแท้จริง

Leave a Reply