“ส.ส.ฝ่ายค้าน” เอาด้วย! ลงชื่อเสนอร่าง พ.ร.บ.พุทธต่อสภาฯ 4 ฉบับรวด!!

วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ส.ส.ดร.นิยม เวชกามา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.สกลนคร พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า ตนได้เสนอต่อ ส.ส.ฝ่ายค้าน ร่วมกันเข้าชื่อจำนวนมากถึง 25 ชื่อ เพื่อนำเสนอร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา จำนวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย 1.ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมพุทธศาสนิกชนในการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา พ.ศ…. 2.ร่างพระราชบัญญัติสภาองค์กรส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา พ.ศ.. 3.ร่างพระราชบัญญัติธนาคารพุทธแห่งประเทศไทย พ.ศ.. 4.ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเดินทางไปพุทธสังเวชนียสถาน พ.ศ….

ส.ส.ดร.นิยม กล่าวต่อจากว่า จะเป็นการแก้ไขปัญหาประเทศในระยะยาว จากความเหลื่อมล้ำของการออกกฎหมายเพียงบางศาสนา ซึ่งจะส่งผลให้มีความได้เปรียบเสียเปรียบกันในหมู่ปวงชนชาวไทยด้วยกัน ทั้งนี้ด้วยกฎหมายของพุทธศาสนา ที่จะนำไปสู่การส่งเสริมอุปถัมถ์และคุ้มครอง อันนำไปสู่การสร้างสภาองค์กรพุทธศาสนา รวมถึงการที่ส่งเสริมการเงินการธนาคาร ซึ่งในขณะนี้โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะการนำเอาเทคโนโลยี Cryptocurrency (คริปโตเคอร์เรนซี) มาใช้

“ทั้งนี้ด้วยพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งวิทยาศาสตร์ มีผู้คนจำนวนมากนับถือ หากมีธนาคารพุทธก็จะนำมาสู่การเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาโลก ดังในอดีตที่แผ่นดินสุวรรณภูมินี้ ก็เคยมีสกุลเงินนโมที่เมืองนครศรีธรรมราชมาแล้ว อีกทั้งการส่งเสริมให้พุทธบริษัท 4 ได้เดินทางไปพุทธสังเวชนียสถาน ก็จะสร้างความมั่นคงในพระพุทธศาสนา ส่งเสริมประชาชนให้รู้จักผิดชอบชั่วดี” ส.ส.ดร.นิยม กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ ส.ส.ดร.นพดล แก้วสุพัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังท้องถิ่นไท เปิดเผยว่า ได้มีการเข้าชื่อเพื่อนำเสนอร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา จำนวน 4 ฉบับดังกล่าว รัฐสภา จาก ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล

รายละเอียดหลักการและเหตุผลร่าง พ.ร.บ.ทั้ง 4 ฉบับ

 

Leave a Reply