“มจร ขอนแก่น”เอาด้วย!! เดินหน้าพัฒนาพื้นที่ “โคก หนอง นา พุทธอารยเกษตร”

วันที่ 12 ม.ค. 65   นายพนม  สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายประดิษฐ์ นัดทะยาย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายเมธาสิทธิ์ สิริจันทร์ชื่น นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนายสุริยา  พรานไพร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าพบ พระโสภณพัฒนบัณฑิต   รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  (มจร ) วิทยาเขตขอนแก่น เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับ การพัฒนาพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต “โคก หนอง นา” พุทธอารยเกษตร มจร วิทยาเขต ขอนแก่น ที่ตั้งตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ขนาดพื้นที่ 15 ไร่  การหารือในวันนี้เป็นการวางแผน การขับเคลื่อนกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ตลอดจนการประสานขอรับการสนับสนุนพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ เพื่อจัดทำฐานเรียนรู้เพื่อให้เข้ากับสภาพภูมิสังคม และสอดคล้องกับหลัก “บวร “ ส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรม สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างประโยชน์ให้แก่คนในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นสวนผสมผสาน (สวนผลไม้ พืชเศรษฐกิจ) สวนประดับ(พืชระดับต่ำ เรี่ยดิน) พืชสวนครัว สวนผลไม้อนุรักษ์ ผลไม้อีสาน (ไม้ระดับกลาง) สวนผักสมุนไพร(ไม้ระดับเตี้ย) ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง (ป่า 5 ระดับ) เป็นต้น

นายพนม  สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ต้องขอกราบขอบคุณในความเมตตาของพระโสภณพัฒนบัณฑิต รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ที่สนใจกิจกรรมโคก หนอง นา ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีภารกิจในการบำบัดทุกข์บำรุงสุข พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสุข มีความมั่นคง โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการขับเคลื่อนการพัฒนามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 และ กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับมอบหมายให้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม ของประชาชน โดยเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง และการพัฒนาคน ให้พึ่งตนเอง มีความเป็นเจ้าของและบริหารจัดการโดยชุมชน พัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชนให้มีวิถีชีวิตเศรษฐกิจ พอเพียงและเป็นสังคม  “อยู่เย็น เป็นสุข” และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะสนองความต้องการของคณะสงฆ์ เพื่อสร้าง  ความมั่นคงทางอาหารให้กับคณะสงฆ์และประชาชนรอบวัด

 

Leave a Reply