“สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์”

“สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์”

พระเถระปาพจนดิลกนิวิฐ
ตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิสสร
พุทธศาสนภารธุราทร
ญาณอดุลสุนทรอารยางกูร

คัมภีรญาณอุดมวิศิษฏ์
ศีลโสภิตพิสุทธิ์วรุตม์สุนทร์
สุวิมลสีลาจารวิศาลคุณ
ธรรมางกูรบุณโยภาสปราชญ์เมธี

๘๔ สังวัจฉราบุณยากร
ประภัสสรบวรสงฆ์ชินสีห์
น้อมอภิวาทวันทาอัญชลี
ด้วยฤดีอุบลกระมลงาม

กราบ ”สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์”
อภิวันท์นบบูชิตจิตเกรงขาม
สิโรดมเทิดทูนอดุลย์ธรรม
นบประณามกวีพจน์ประณตบูชาฯ

พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม
ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มจร
ประพันธ์

Leave a Reply