“ชมรมพระนิสิตมอญ มจร” นำนิสิตมุทิตาสักการะ ผอ.สถาบันภาษา

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565  เวลา 09.30  น. ณ ห้องประชุมคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มจร ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมนิสิตมอญ มจร ( Mon Buddhist Students Society MCU) รับอาราธนาจากประธานชมรมนิสิตมอญ มจร มาเป็นประธานเปิดการประชุมสมัยสามัญประจำปี 2565  ของชมรมนิสิตมอญ มจร  โอกาสนี้ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา รับการถวายสักการะสามีจิกรรมจากลูกศิษย์ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา พร้อมกับให้โอวาท การอยู่ร่วมกันในสังคม ดังความตอนหนึ่งว่า

“พระสงฆ์มอญได้ชื่อว่าเป็นผู้มีจริยวัตรงดงาม ขยันสวดมนต์และเคร่งในพระธรรมวินัย วัตรปฎิบัติหลายอย่างพระสงฆ์ไทยได้แบบอย่างมาจากคณะสงฆ์มอญ ขอให้พระนิสิตมอญที่มาเรียนใน มจร นำแบบอย่างเหล่านั้นมาปฎิบัติ เพื่อรักษาแบบอย่างที่ดีของคณะสงฆ์มอญเอาไว้ ตั้งใจเรียนหนังสือ รักษากฎระเบียบและธรรมเนียมปฎิบัติที่มหาวิทยาลัย มจร กำหนด โดยส่วนตัวผูกพันกับพระนิสิตมอญมานานตั้งแต่รุ่น ๆ แรก  รวมทั้งเคยได้รับการอบรมสั่งสอนมาจากพระมอญมาก่อน ซึ่งตอนนี่ท่านมรณภาพไปแล้ว วันนี้พวกเรามาถวายสักการะสามีจิกรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีงาม ขอขอบใจทุกท่านมา ณ โอกาสนี้”

หลังจากนั้นชมรมพระนิสิตมอญ นำโดย พระปุบผะ หงษา  พระนิสิตระดับปริญญาเอก ประธานชมรมพระสงฆ์มอญ ได้ถวายสามีจิกรรม พร้อมกับมอบหนังสือภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน (Basic English -Mon Vocabulary ) ที่เรียบเรียงโดย ชมรมพระนิสิตมอญ พร้อมกับกล่าวว่า ปัจจุบันใน มจร มีพระนิสิตทั้งพระและฆราวาสมาศึกษาทั้งหมด จำนวน 39  รูป/ คน มี โดยกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ หลายท่านเคยได้รับทุนการศึกษาจากผู้อำนวยการสถาบันภาษาและหน่วยงานอื่น ๆ จาก มจร

 “ชมรมพระนิสิตมอญตั้งมาแล้ว 7 ปี เพื่อเป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือนิสิตมอญ ที่มาเรียนต่อ มจร ปีนี้มีนิสิตเพิ่มขึ้นหลายรูป โดยเฉพาะตนเองได้ตั้งมูลนิธิพระปุบผะ หงษา ปีนี้ได้นำนิสิตฆราวาสมาเรียนที่ มจร ด้วยจำนวน 5 ท่าน หลังเรียนจบจะได้กลับไปพัฒนาการศึกษาต่อที่รัฐมอญ ประเทศเมียนมา..”

Leave a Reply