เจ้าอาวาสวัดเขียนเขตมอบทุนการศึกษาแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจผู้ปกครอง

พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต ปธ.อนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข มส. มอบทุนการศึกษา นักเรียนนักศึกษา – พระภิกษุผู้สอบได้ ป.ธ.3,6,9 สำนักเรียนคณะสงฆ์ปทุมฯ ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมฯ เฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขตพระอารามหลวง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง ประธานคณะอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (ส่วนกลาง) ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนที่มีความประพฤติดีใฝ่เรียนแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องและแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของผู้ปกครอง โดยที่สถานศึกษาและคณะครูอาจารย์ได้ร่วมกันดำเนินการคัดเลือกฯ เพื่อเข้ารับทุนการศึกษาตามที่เคยปฏิบัติมาเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2523 สำหรับทุนการศึกษานักเรียน นิสิต นักศึกษา ประจำปี พ.ศ.2565 แบ่งออกเป็นระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา รวมจำนวน 315 ทุน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 934,000 บาท นอกจากนี้ ยังได้มีการมอบถวายทุนการศึกษาให้กับพระภิกษุสามเณรของสำนักเรียนคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ผู้สอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค, 6 ประโยค และ 9 ประโยค ประจำปี พ.ศ.2565 จำนวน 83 ทุน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 324,000 บาท

สำหรับทุนการศึกษาที่มอบ/ถวายนี้ เกิดขึ้นจากกุศลศรัทธาของพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง ประธานคณะอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (ส่วนกลาง) ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม ร่วมด้วยคณะพระสังฆาธิการภายในวัดเขียนเขต พระอารามหลวง คณะสงฆ์ และผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมบริจาคสมทบทุนเป็นสามัคคีบุญร่วมกันเป็นประจำทุกปี

พระธรรมรัตนาภรณ์ กล่าวว่า “การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ถือเป็นภารกิจด้านการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้กำลังศึกษาและสถาบันการศึกษา ทั้งประเภทระดับชั้นและต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2523 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนที่มีความประพฤติดีใฝ่เรียนแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องและแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของผู้ปกครอง ในส่วนการมอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรผู้สอบบาลีสนามหลวงได้เปรียญธรรม 3,6,9 สำนักเรียนคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีนั้น เพื่อสนับสนุนและเป็นขวัญกำลังใจแก่พระภิกษุสามเณรในการศึกษาพระปริยัติธรรม สู่ความเป็นผู้ที่มีความรอบรู้และแตกฉานในพระธรรมวินัย ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อันจะเป็นทั้งที่พึ่งของพุทธศาสนิกชน เป็นอายุของพระพุทธศาสนาให้ยิ่งๆ ขึ้นไป”

Leave a Reply