นัดแรกยกร่าง “กฎระเบียบตำรวจพระ”

เมื่อกลางปีที่ผ่านมานี้มหาเถรสมาคมได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณายกร่างกฎระเบียบพระวินยาธิการหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “ตำรวจพระ” ขึ้นมาชุดหนึ่ง โดยมี พระพรหมโมลี กรรมการมหาเถรสมาคมเป็นประธานคณะกรรมการ   ตามคำปรารภของ พระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม ว่า  “ปัจจุบันพระวินยาธิการ คือ พระภิกษุที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าคณะจังหวัด หรือเจ้าคณะผู้ปกครองให้เป็นผู้ช่วยเหลือสนับสนุน การปกครองของเจ้าอาวาส และเจ้าคณะผู้ปกครองทุกระดับชั้น ช่วยตรวจตรา ดูแล ชี้แจง และแนะนำพระภิกษุสามเณรให้ประพฤติปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัย กฎ กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช และคำสั่งผู้บังคับบัญชาเหนือตน เพื่อการปกป้อง คุ้มครอง และจรรโลงพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงและยั่งยืนสืบไป เพื่อให้งานด้านการปกครองของมหาเถรสมาคมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย..”  จึงเสนอแต่งตั้งกรรมการชุดมา 1 ชุด

ปัจจุบันการทำงานของพระวินยาธิการหรือตำรวจพระ ไม่มีกฎหมายรองรับทั้งไม่มีอำนาจดำเนินการอะไร ๆ ทีเป็นรูปธรรม เพราะเป็นเพียงคำสั่งของเจ้าคณะจังหวัดนั่น ๆ ไม่ทันต่อการระงับ ยับยั้ง ป้องกันภัยศาสนาที่เกิดทั้งภายในองค์กรคณะสงฆ์เองหรือภัยจากภายนอก

 

เมื่อวานนี้ ( วันที่ 10 พ.ย. 61) ที่หอประชุมใหญ่วัดหงส์รัตนาราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร มีการประชุมคณะทำงานยกร่างกฎระเบียบพระวินยาธิการนัดแรก หลังจากมติมหาเถรสมาคมผ่านมาแล้ว  7  เดือน โดยผู้เข้าร่วมประชุมล้วนผ่านการทำงานพระวินยาธิการมาแล้ว เช่น พระสิทธินิธิธาดา อดีตสารวัตรตำรวจ ผู้เลื่องลือในวงการคณะสงฆ์นครบาล ในขณะที่ดำรงตำแหน่งเลขานุการกรุงเทพมหานคร พระมหาอดุลย์ แห่งวัดสังข์กระจาย พระมหาเสวย แห่งวัดอรุณ ฯ  ฉายา “สิงห์เหนือ เสือใต้”    2   มือปราบพระเณรนอกรีตแห่งนครบาลในอดีต และเคยไล่กวดพระนอกรีตจีวรปลิวทั่วประเทศมาแล้ว

หวังว่า การเกิดขึ้นของพระวินยาธิการ โดยมีกฎหมายรองรับ จะเกิดขึ้นเร็ว ๆ นี้ และเมื่อเกิดแล้วจะนำมาซึ่งความสงบเรียบร้อยแล้ว และป้องกันคนที่เข้ามาแสวงหาประโยชน์ในดงผ้าเหลืองได้ไม่มากก็น้อย..

/////////////////////////////////

Leave a Reply