จังหวัดเพชรบูรณ์จัดกิจกรรม “ฮ่วมแฮง ฮ่วมใจ ลงแขกเกี่ยวข้าว โคก หนอง นา พช.”  

วันที่ 7 ต.ค. 64  เวลา 09.00 น. ณ แปลงโคกหนองนาของ  นายณัฎฐากร แก้วคง  (การ์ฟิว) ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต หมู่ที่ 6 ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์  นางสาวมนทิรา เข็มทอง พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” พื้นที่อำเภอหล่มเก่า พร้อมทั้ง ฮ่วมแฮง ฮ่วมใจ (ร่วมแรง ร่วมใจ) ลงแขกเกี่ยวข้าว ฟาดข้าว ตีข้าว สีข้าว และให้อาหารสัตว์ โดยมี นายเสกสรร กลิ่นพูน นายอำเภอหล่มเก่า จ.ส.อ.สุรชัย ไข่สิงห์ทอง พัฒนาการอำเภอหล่มเก่า นางวาสนา ธีรนิติ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอหล่มเก่า พร้อมด้วยทีมพัฒนากร นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มเก่า ร่วมลงพื้นที่และร่วมกิจกรรมดังกล่าว

โครงการดังกล่าว ดำเนินการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 ซึ่งแปลงนายณัฎฐากร แก้วคง  (โคก หนอง นา การ์ฟิว) ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต หมู่ที่ 6 ตำบลนาซำ เป็นแปลงแรกของอำเภอหล่มเก่าที่ดำเนินการขุดปรับพื้นที่ โดยนำพื้นที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 3 ไร่ เลือกใช้แบบมาตรฐานกรมการพัฒนาชุมชน ลักษณะแปลงก่อนดำเนินการเป็นพื้นที่ปลูกข้าวและทำนา โดยดำเนินการขุดปรับพื้นที่แล้วเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ และได้ด้จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ ทำโดนัทต้นไม้ ทำหลุมพอเพียง ห่มฟางตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ และใส่ปุ๋ยแห้งชามน้ำชาม  พร้อมกับปล่อพันธุ์ปลา

พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้กล่าวชื่นชมและให้กำลังใจเจ้าของแปลงในการพัฒนาแปลงโคก หนอง นา พช. รวมทั้งการสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และในหลวงรัชกาลที่ 10 และขอให้พัฒนาพื้นที่ตนเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับคนในชุมชนและประชาชนทั่วไปที่สนใจ พร้อมทั้งชื่นชมและให้กำลังใจนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มเก่า ในการขับเคลื่อนงาน ขอให้ภาคภูมิใจที่ได้สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และได้ถวายงานแด่ในหลวงรัชกาลที่ 10 รวมถึงได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ได้มีพอกิน พออยู่ พอใช้ พอร่มเย็น ต่อไป..

Leave a Reply