“วัดพระธรรมกาย – ทม.ท่าโขลง – อบต.คลองสาม” ร่วมด้วย 14 องค์กรภาคีเครือข่าย “บวร” เปิดพื้นที่การเรียนรู้ “รวมพลังเด็กเก่ง และดี สร้างความดีสากล

วันที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 08.00 น. ณ อาคารโถงช้างฯ วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จัดให้มีงานวันเด็กแห่งชาติ ปีที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2567 “รวมพลังเด็กเก่ง และดี สร้างความดีสากล” โดยมีพระธรรมรัตนาภรณ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 1 เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง จังหวัดปทุมธานีและพระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์ พร้อมด้วย พระวิเทศธรรมาภรณ์ ประธานมูลนิธิธรรมกาย และได้รับเกียรติจากนายมนัส สุวรรณรินทร์ ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานฆราวาส นายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง ประธานคณะกรรมการดำเนินงานงานฯ กล่าวรายงาน และนายองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ผู้ประสานงานองค์กรภาคีเครือข่ายดำเนินงานฯ กล่าวต้อนรับ พร้อมชี้แจงภาพรวมการจัดงานฯ นอกจากนี้ ยังได้รับความเมตตาจากเจ้าคณะพระสังฆาธิการ และได้รับเกียรติจากหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน เด็ก เยาวชน และผู้ปกครองในพื้นที่วงรอบของวัดพระธรรมกาย เข้าร่วมงานฯ จำนวนรวมกว่า 10,000 คน

ในพิธีเปิดฯ หลังจากบูชาพระรัตนตรัย ประธานฆราวาสได้นำผู้ร่วมงานถวายพระพรชัยมงคล และอัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 มาสู่ผู้ร่วมงานฯ จากนั้น ประธานสงฆ์ ได้อัญเชิญพระคติธรรมที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่ได้ประทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 มาสู่ผู้ร่วมงานฯ

งานวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 6 ณ วัดพระธรรมกาย เกิดขึ้นได้ด้วยร่วมมือดำเนินงานขององค์กรภาคีเครือข่ายตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข, โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 และภารกิจด้านการสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ โดยมีวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก เป็นแกนกลางให้ความอนุเคราะห์ด้านของขวัญ อาหาร ขนม เครื่องดื่ม สถานที่ สื่อนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนา และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ นำโดยเทศบาลเมืองท่าโขลง และองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เป็นแกนหลักในการประสานความร่วมดำเนินงานกับองค์กรภาคีเครือข่ายรวมจำนวน 14 องค์กร ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือพัฒนาสังคมการเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ สู่การศักยภาพเด็ก และเยาวชน ให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง รู้คุณค่าในประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนเก่ง และดีของครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา ผ่านกิจกรรมกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาจิตใจ และปัญญา ด้วยการแสดง และสื่อนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนา ฐานสมาธิ “ใจใส ไร้นิวรณ์” และฐานบทฝึกนิสัย “รวมพลังความดีสากล”, การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ขององค์กรภาคีความร่วมมือฯ, การมอบของขวัญมากมาย, การออกร้านอาหาร ขนม และเครื่องดื่ม จำนวนรวมกว่า 100 ร้าน โดยคณะผู้ใหญ่ใจดีผู้มีจิตอันเป็นกุศลทั่วโลก, การมอบทานมอบธรรม ชุดข้าวสารอาหารแห้ง โดยคณะสงฆ์อำเภอคลองหลวง เป็นสาธารณสงเคราะห์ เป็นต้น

นายองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย กล่าวว่า “การจัดงานวันเด็กแห่งชาติในครั้งนี้ มุ่งเน้นสนองตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการส่งเสริมสนับสนุนสร้างเด็ก และเยาวชน ให้ทำงานเก่งทางโลก และทำความดีทางธรรม เด็ก และเยาวชน จำเป็นต้องเก่ง และดี สองสิ่งนี้มีความจำเป็นต้องควบคู่กันทั้งสองอย่าง หากมุ่งเก่ง เพียงอย่างเดียว แล้วไม่เอาศีลธรรมความดีงามใส่เข้าไปด้วย อย่างนี้อาจทำให้สังคมเดือดร้อน เปรียบเทียบเหมือนลูกระเบิดที่ไม่มีสลักนิรภัย มีโอกาสระเบิดได้ตลอดเวลา ซึ่งจะเป็นภัยทั้งต่อตนเอง เเละผู้ใกล้ชิด สมาชิกในบ้าน และนอกบ้าน การดำเนินการจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งมีวัดพระธรรมกายเป็นศูนย์กลางใจชุมชน และศูนย์กลางการประสานความร่วมมือเครือข่ายบวร บ้าน วัด โรงเรียน ราชการ และผู้ใหญ่ใจดี เข้ามาร่วมด้วยช่วยกันจึงทำให้เกิดความสำเร็จในการจัดงานฯ ด้วยความเรียบร้อยดีงาม วัดมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุขใจ ผู้ให้ และผู้รับ ต่างปลื้มปีติใจกันถ้วนหน้า ผลบุญเป็นของทุกท่าน ผลงานเป็นของทุกคน”

Leave a Reply