น้อมถวายอาลัย “พระธรรมสิทธิเวที” อดีตเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม

      วันที่ ๑๘ มิ.ย.๖๔  “พระธรรมสิทธิเวที” (ถมยา อภิจาโร) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒ อดีตเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยารามวรวิหาร อดีตกรรมการและเลขานุการ ศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุ (ศ.ต.ภ.)

      ได้ละสังขารแล้วอย่างสงบ เมื่อเวลา ๐๑.๔๖ น. วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ โรงพยาบาลธนบุรี ๑ กทม. รวมสิริอายุ ๙๐ ปี ๘ เดือน ๒๑ วัน

 ประวัติและผลงานพระธรรมสิทธิเวที

      พระธรรมสิทธิเวที (ถมยา อภิจาโร) เจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒ เลขานุการและคณะกรรมการ ศ.ต.ภ.

 สถานะเดิม

ชื่อ ถมยา นามสกุล วิโรจน์รัตน์ เกิดวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๒ ณ ตำบลหลักสาม อำเภอ บ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร  นามบิดา สง่า วิโรจน์รตน์ นามมารดา ช้อย นามสกุล วิโรจน์รตน์

 วิทยะฐานะ

พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้รับการถวายปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาธรรมนิเทศ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับการถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาธรรมนิเทศ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 บรรพชา-อุปสมบท

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ ณ วัดสุทธิวาตวราราม ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีพระธรรมสิริชัย (ชิต ชิตวิปุโล) วัดพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่พระสมุทคุณากร เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร วัดตึกมหาชยาราม จังหวัดสมุทรสาคร เป็นพระอุปัชฌาย์

งานด้านการปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๐ ได้รับแต่งตั้ง เป็นเลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก

พ.ศ. ๒๕๑๕ ได้รับแต่งตั้ง เป็น เลขานุการกรรมการ ศูนย์ควบคุมการเดินทางไปต่างประเทศ สำหรับพระภิกษุสามเณร (ศ.ต.ภ.)

พ.ศ. ๒๕๑๖ ได้รับแต่งตง ใหญ่หนหลาง ถึง พ.ศ. ๒๕๒๐

 เป็น เลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนใต้ และปฏิบัติหน้าที่เลขานุการเจ้าคณะ

 พ.ศ. ๒๕๑๗ ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม (พระอารามหลวง)

พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาส วัดสังเวชวิศยาราม

พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เป็นเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม (พระอารามหลวง)

เป็นกรรมการและเลขานุการศูนย์ควบคุมการเดินทางไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร(ศ.ต.ภ.)

 เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการโรงพยาบาลสงฆ์

 งานการศึกษา

– เป็นครูสอนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์วดสังเวชวิศยาราม

– เป็นครูสอนศีลธรรมโรงเรียนวัดสังเวช

– เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกนักธรรมวัดสังเวชวิศยาราม

– เป็นกรรมการตรวจประโยคนักธรรมสนามหลวง

 งานเผยแผ่และบริการศึกษา

๑. ได้รับแต่งตั้ง เป็นกรรมการโรงพยาบาลสงฆ์

๒. ได้รับแต่งตั้ง เป็นผู้ช่วยเลขาธิการสมัชชามหาคณิสสร

๓. ได้รับพระบัญชาแต่งตั้ง เป็นพระอุปัชฌาย์วิสามัญ พ.ศ. ๒๕๓๒

๔. ได้รับแต่งตั้ง เป็นกรรมการสอบความรพระอุปชฌาย์

๕. พ.ศ. ๒๕๒๐ – ๒๕๓๐ เป็นผู้นำประโยคบาลีสนามหลวง ไปเปิดทำการสอบในต่างจังหวัด

๖. เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่พระภิกษุสามเณรผู้ประสงค์จะเดินทางไปต่างประเทส ณ ศาลา อบรมสงฆ์วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เป็นประจำ

๗. พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้รับแต่งตั้ง เป็น กรรมการพิจารณา ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่น เพื่อประเทศชาติ

๘. พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้รับแต่งตั้งเป็นรองประธานคณะทำงานจัดทำเอกสารการจัดโต๊ะบูชา งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเป็นกรรมการตัดสินการจัดโต๊ะหมู่บูชา งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

๙. พ.ศ. ๒๕๓๕       ได้รับแต่งตั้ง เป็นกรรมการโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ณ พุทธมณฑล

๑๐. สร้างห้องเกียรติยศ ถวายเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (ทรัพย์ โฆษกมหาเถร) และห้อง พุทธศาสน์ พร้อมทั้งสื่อการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาขึ้นในโรงเรียนวัดสังเวช

 ๑๑. จัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะให้แก่นักเรียนที่เข้าศึกษาใหม่ของโรงเรียนวัดสังเวช ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และปีที่ ๔ เป็นประจำทุกปี

๑๒. พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้รับแต่งตั้งจากมหาเถรสมาคม เป็นคณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนา

๑๓. พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้รับแต่งตั้งจากมหาเถรสมาคมเป็นคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจกรรมของวัด

ไทยในต่างประเทศ มีหน้าที่คอยสนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของพระธรรมทูตไทย ในต่างประเทศ

 งานด้านสาธารณูปการ

      หลังจากได้รับพระบัญชาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นต้นมา ได้ดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์พระอาราม ดังมีรายการดังต่อไปนี้

๑. ปฏิสังขรณ์พระประธานในพระอุโบสถ พระมหาโมคคัลลานะ พระสารีบุตรปิดทองใหม่ทั้งหมด

๒. ปฏิสังขรณ์ลายฐานซุกชีพระประธานในพระอุโบสถ ลงรัก ปิดทอง ประดับกระจก

๓. ปฏิสังขรณ์ซุ้มหน้าต่างในพระอุโบสถ ลงรัก ปิดทอง ประดับกระจก

๔. ปฏิสังขรณ์หอระฆัง

๕. ปิดทองพระพุทธรูปในพระวิหาร

๖. ปฏิสังขรณ์พระพุทธรูปโบราณ (ปางสมาธิ) ปิดทอง ล่องชาต

๗. ปฏิสังขรณ์พระพุทธรูปโบราณ (ปางห้ามญาติ) ปิดทอง ล่องชาต

๘. ปฏิสังขรณ์พระพุทธรูปไม้โบราณ จำนวน ๒ องค์ ลงรัก ปิดทอง

 ๙. ปฏิสังขรณ์บริเวณฌาปนสถาน และศาลาบำเพ็ญกุศล

๑๐. ปฏิสังขรณ์หน้าบันพระอุโบสถ ลงรัก ปิดทอง ประดับกระจก ๑๑. ปรับปรุงบริเวณสนามหญ้า เทพื้นคอนกรีต เสริมเหล็ก

๑๒. ปฏิสังขรณ์กุฏิเจ้าอาวาส

๑๓. ปฏิสังขรณ์กุฏิสงฆ์ เปลี่ยนโครงหลังคา เปลี่ยนกระเบื้อง

๑๔. เขียนลายสีด้านใน บานหน้าต่าง-บานประตู พระอุโบสถ

๑๕. ซ่อมวัสดุครุภัณฑ์ในพระอาราม

๑๖. อนุมัติให้สมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนวัดสังเวช สร้างอาคารอนุสรณ์ ๓๖ ปีขึ้นในโรงเรียนวัดสังเวช

 ๑๗. ปฏิสังขรณ์ซุ้ม- รูปเหมือน สมเด็จพระวันรัต (อดีตเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม)

๑๘. สร้างวัสดุครุภัณฑ์ไว้ในพระอาราม

๑๙. สรางกุฏิอนุสรณ์สมเด็จพระวันรัต (ทรัพย์ โฆสกมหาเถร)

๒๐. สร้างโรงครัวอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๔ ห้อง

๒๑. ปฏิสังขรณ์ เขียนลายรดน้ำบานประตูพระอุโบสถ

๒๒. ปฏิสังขรณ์เพดานพระวิหาร

๒๓. ปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญ

 งานด้านสาธารณสงเคราะห์

๑. มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนวัดสังเวช ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นประจำทุกปี

 ๒. มอบทุนการศึกษาให้แก่พระนักธรรม เปรียญธรรม ที่สอบผ่าน

๓. มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนวัดสังเวช ที่สอบธรรมศึกษาในสนามหลวงได้ ๔. เป็นประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระวันรัต (ทรัพย์ โฆสกมหาเถร)

๕. ร่วมก่อตั้งทุนมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนวัดสังเวช

 สมณศักดิ์

พ.ศ. ๒๕๑๐ ได้รับแต่งตั้งเป็น พระครูธรรมธร   ฐานานุกรมของ พระธรรมวโรดม     (ทรัพย์ โฆสกมหาเถร)

พ.ศ. ๒๕๑๕ ได้รับแต่งตั้งเป็น พระครูปลัดสุวัฒนสุตคุณ ฐานานุกรมของ พระธรรมวโรดม (ทรัพย์ โฆสกมหาเถร)

พ.ศ. ๒๕๑๖  ได้รับแต่งตั้งเป็น พระครูปลัดสัมพิพัฒนสุตาจารย์ ฐานานุกรมของ สมเด็จพระวันรัต (ทรัพย์ โฆสกมหาเถร)

พ.ศ. ๒๕๑๗ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระโสภณรัตนาภรณ์

พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะ ชั้นราช ที่ พระราชรัตนาภรณ์

พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็น พระราชาคณะ ชั้นเทพ ที่ พระเทพคุณาภรณ์

พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมสิทธิเวที

ขอบคุณภาพ..สุรีย์ ปราบใหญ่

Leave a Reply