“อนุชา”แถลงย้ำภารกิจหลัก “พศ.” นำหลักพุทธสร้างสันติสุขต่อสังคมอย่างยั่งยืน 

“อนุชา”แถลงย้ำภารกิจหลัก “พศ.” นำหลักพุทธสร้างสันติสุขต่อสังคมอย่างยั่งยืน ออกพรรษาขอชวนคนไทยร่วมทำบุญใหญ่กระเศรษฐกิจจากภัยโควิด

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 30 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวนโยบายการส่งเสริมงานด้านพระพุทธศาสนา ว่า โดยบทบาทหน้าที่ของสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นหน่วยงานในการที่จะสนองกิจกรรมของคณะสงฆ์ คณะสงฆ์และรัฐบาลด้วยการเสริมสร้างให้กิจกรรมทางพุทธศาสนามีความมั่นคงและยั่งยืน ตนมีแนวคิดที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ระบุบว่า “เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา สู่ความมั่นคง สังคมดำรงศีลธรรม นำสันติสุขอย่างยั่งยืน”

และที่ผ่านมาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ทำหน้าที่อย่างดี การทำงานก็ได้ยึดตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดนน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณาการร่วมกัน ให้วัดเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมขับเคลื่อน ให้เกิดพลังผลักดันสังคม ให้มีความมั่นคง ยั่งยืน โดยมีกิจกรรม เช่น โครงการหมู่บ้านศีล 5 โครงการเศรษฐกิจจิตอาสา เป็นต้น การทำให้ประชาชนร่วมกิจกรรมต่างๆเหล่านี้จะทำให้ประชาชน ยึดมั่นคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาของเรามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน อย่างมีความสุขและจะสามารถลดปัญหาสังคมที่มีอยู่อย่างยั่งยืนและตลอดไป

นายอนุชา กล่าวถึง วันออกพรรษาเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของพุทธศาสนิกชนทุกคนในปีนี้งานบุญวันออกพรรษาหรือวันมหาปวารณาตรงกับ วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2563 งานบุญประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะตรงกับ วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 และงานเทศกาลกฐินตั้งแต่ วันที่ 3 ถึง 31 ตุลาคม 2563 รัฐบาลให้ความสำคัญกับกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอันดีงามในประเทศเป็นหัวใจของการทำให้บ้านเมืองสงบสุขทั้งยังสามารถต่อยอดเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ ด้านการท่องเที่ยวเชิงพุทธได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะเทศกาลออกพรรษาและเทศกาลกฐินที่จะมาถึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศสร้างรายได้ให้กับชุมชนและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 อย่างไรก็ดีขอให้ประชาชนได้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

นายอนุชา กล่าวว่า ศาสนาเป็นเสาหลักในการค้ำจุนให้ประเทศเราสงบสุขยั่งยืน เมื่อเรามีประเพณีเหล่านี้ ย่อมเกิดการเดินทางย่อมเกิดการท่องเที่ยว ซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในฐานะที่ปัจจุบันเราประสบปัญหาวิกฤติโรคภัย ปีนี้จึงอยากเชิญชวน คนไทยทั้งประเทศบำรุงศาสนา ทำกิจกรรมทำบุญใหญ่ในปีนี้ ถือว่าเป็นการท่องเที่ยวบุญใหญ่ ท่องเที่ยวออกพรรษา ท่องเที่ยวตักบาตรเทโว ท่องเที่ยวที่ได้บุญและช่วยคนไทยด้วยกัน ปีนี้รัฐบาลอยากเชิญชวน ประชาชน ข้าราชการหรือนักธุรกิจ ร่วมมือร่วมใจกันทั้งประเทศ จัดงานบุญใหญ่ในปีนี้ ให้ยิ่งใหญ่เกิดการท่องเที่ยวกันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และช่วยกันบำรุงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนและเป็นเสาหลักของประชาชนต่อไป

Leave a Reply