วธ.เร่งทำบิ๊กดาต้าศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เบื้องต้นเน้น 4 กลุ่มข้อมูลชุมชนคุณธรรมพอเพียง

วธ.เร่งทำบิ๊กดาต้าศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เบื้องต้นเน้น 4 กลุ่มข้อมูล ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย CPOT ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม ชุมชนคุณธรรมฯ ต่อยอดเป็นชุมชนยลวิถี

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จากการที่รัฐบาล มีนโยบายการบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ บิ๊กดาต้าของภาครัฐ เพื่อสนับสนุนการเป็นรัฐบาลดิจิทัลให้เป็นรูปธรรมนั้น ในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ปี 2566 โดยคนไทยสามารถเข้าถึงข้อมูลทางวัฒนธรรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ และแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น ล่าสุดทางสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (สป.) ได้จัดการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีผู้แทนของหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานเจ้าของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ในโครงการพัฒนาระบบมาตรฐานข้อมูลกลางเพื่อพัฒนาไปสู่ข้อมูลใหญ่ เพื่อให้ สป. มีมาตรฐานข้อมูลกลาง และเป็นหน่วยงานต้นแบบ สอดคล้องกับมาตรฐานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ว่าด้วยแนวทางจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ เพื่อให้ สป. มีระบบในการให้บริการมาตรฐานข้อมูลด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งใช้เป็นแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อสร้างคุณภาพข้อมูล (Data Quality) ผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลและแก้ไขข้อมูล (Data Cleansing) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ (Open Data) รวมไปถึงมีธรรมมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) เป็นมาตรฐานเดียวกัน รองรับการต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจบนแพลตฟอร์มเศรษฐกิจวัฒนธรรมใหม่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า เบื้องต้นจะมีการรวบรวมข้อมูลตามภารกิจของ สป. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ อย่างน้อย 4 กลุ่มข้อมูล ดังนี้ 1.ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย CPOT 2.ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม 3.ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ต่อยอดเป็นชุมชนยลวิถี และ 4. เครือข่ายวัฒนธรรม ซึ่งจะขยายผลให้ครอบคลุมทุกกลุ่มข้อมูลของ สป. ต่อไป เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ โดยสามารถเชื่อมต่อกับหน่วยงานอื่นๆในสังกัด อาทิ กรมการศาสนา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขยายไปเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก กระทรวง ทบวง กรมอื่นๆ เช่น ข้อมูลชุมชนยลวิถี มีความเชื่อมโยงกับชุมชนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สามารถดึงข้อมูลชุมชนยลวิถีไปใช้เป็นข้อมูลได้ทันที สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยจะมีการกลั่นกรองข้อมูล ตรวจสอบคุณภาพข้อมูลและแก้ไขข้อมูล (Data Cleansing) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ (Open Data) ต่อไป

Leave a Reply