‘มจร วิทยาสงฆ์ปัตตานี’อบรมe-learningจัดเรียนสอนผ่านสื่อออนไลน์

ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) วิทยาสงฆ์ปัตตานี ได้จัดการอบรมภายใต้หัวข้อ “การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วย e-learning และ e-testing” ครั้งที่ 1 โดยมีวิทยากรคือนายอภิชาติ รอดนิยม และนายฐิติวัฒน์ หวังสุขใจ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์จากส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร. ดำเนินการเป็นวิทยากรอบรม เพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาสู่ไทยแลนด์ 4.0

ขณะที่ เฟซบุ๊ก Tin Witee ได้โพสต์ข้อความว่า “พระมหาสมบูรณ์ วุฒิกโร,ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับนิมนต์ไปสอนวิชาพระพุทธศาสนา ณ วิทยาลัยธรรมเกต ประเทศฮังการี น่าชื่นชม และน่าส่งเสริมให้คณาจารย์ของ มจร ที่มีความเชียวชาญศาสตร์พระพุทธศาสนาเถรวาท ได้มีโอกาสไปแลกเปลี่ยนความรู้ กับนิสิตและคณาจารย์ด้านพระพุทธศาสนาในต่างประเทศทั่วโลกเพื่อสร้างเครือข่ายและนำหลักการทางพระพุทธศาสนาไปขยายผลให้เกิดประโยชน์ต่อคนทั่วโลก

ความรู้เชิงลึกทางพระพุทธศาสนาของ มจร นั้นมีอยู่ แต่กระบวนการเผยแพร่ ความรู้ จะอยู่เพียงในห้องเรียน คงไม่เพียงพอ ห้องเรียนของ มจร ในยุคนี้ ควรเป็นห้องเรียนในโลก ดิจิตัลออนไลน์ กว้างไกล ไปทั่วโลก ที่ใครๆก็สามารถเข้าเรียนได้ ต่อไป มจร คงไม่ใช่มีเพียงนโยบาย เปิดเพิ่ม สาขา วิทยาเขต หรือห้องเรียน หรือสถาบันสมทบอย่างที่เคยทำมาเท่านั้น แต่ควรเปิดห้องเรียนในโลกออนไลน์ ทั้งภาษาไทย จีน อังกฤษ ที่คนทั่วโลกก็สามารถมาเรียนรู้พระพุทธศาสนา จาก มจรได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว Buddhist Knowledge, Language, and IT รวมถึงมีนโยบายสนับสนุน คือองค์ประกอบสำคัญ ที่จะพลักดันไปสู่จุดนั้น”

Leave a Reply