‘อธิการบดี มจร’ แนะนิสิตปฏิบัติธรรม นำสามไตรเสริมวิชาชีวิต ผ่าวิกฤติยุค Disruption

วันที่ 18 ธ.ค.2561 เวลา 17.00 น. ที่สถาบันโพธิญาณมหาวิชชาลัย พุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เยี่ยมให้กำลังใจนิสิตบรรพชิตคณะมนุษยศาสตร์ ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปีการศึกษา2561 การนี้ พระศรีสิทธิมุนี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ถวายรายงานใจความสำคัญว่า การปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิตบรรพชิตคณะมนุษยศาสตร์ครั้งนี้ เป็นการปฏิบัติตามข้อบังคับและนโยบายของมหาวิทยาลัย มีนิสิตเข้าร่วมโครงการฯทั้งสิ้น จำนวน 361 รูป มีพระวิปัสสนาจารย์ 24 รูป โดยได้รับการสนับสนุนอาคารและสถานที่จากสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

พระราชปริยัติกวี กล่าวให้โอวาทมีสาระสำคัญโดยสรุปว่า… ชีวิตคนเราต้องมีทั้งวิชาการและวิชาชีวิต ด้านวิชาการเราสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา แต่วิชาชีวิตเพื่อการฝึกฝนอบรมตนเองตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ขอยกตัวอย่างจากหนังสือสามไตรของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) คือพระรัตนไตร ไตรลักษณ์ ไตรสิกขา

(1) พระรัตนไตร คือไตรที่นับถือ เพื่อให้ชีวิตคฤหัสถ์ญาติโยมอยู่รอดปลอดภัยต้องปลูกศรัทธาในพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เอาพุทธคุณ 3 เป็นจุดเริ่มก้าว และก้าวสู่พระรัตนตรัยให้ครบด้วยปัญญา

(2) ไตรลักษณ์ คือไตรที่รู้ทัน พูดถึงไตรลักษณ์ก็นึกถึงอนิจจัง นึกถึงอนิจจังก็ทำให้ไม่ประมาท ทุกข์อยู่ตามธรรมชาติของมัน อย่าเอามาบีบคั้นให้เป็นทุกข์ของเรา ไตรลักษณ์สอนให้เราอยู่ได้ด้วยปัญญา

(3) ไตรสิกขา คือสิ่งที่ต้องทำ ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ปฏิบัติธรรมตลอดเวลา สร้างความเข้มแข็งให้กับตัวเอง เพื่อพัฒนาตนเอง เมื่อศรัทธาพระรัตนตรัยทำให้เข้าใจไตรลักษณ์ มีสมาธิทำให้เกิดปัญญา เช่น นิสิตเราเป็นระเบียบร้อยมีพัฒนาการที่ดีตามลำดับตั้งแต่การห่มผ้า สำรวมกายวาจาให้เรียบร้อย เพราะมีศีลกำกับทำให้ฝึกฝนอบรมตนเองเกิดความเรียบร้อย มีสมาธิตั้งมั่นในสิ่งที่ดีงามกลายเป็นอุปนิสัย

ในช่วงเวลาหลังจากนี้ ขอให้นิสิตใช้ขันติบารมีด้วยความอดทน อดกลั้นต่อสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์ ตั้งใจทำดีด้วยสัจจะบารมี อธิษฐานบารมีตั้งใจไว้ให้ตรงโดยเฉพาะ หากมีข้อขัดข้องใจให้ใช้เมตตาบารมี สร้างอารมณ์ความดี ไม่เป็นศัตรูกับใคร หรือนำบารมีอื่นๆในบารมีทั้ง 10 มาใช้เพื่อสร้างกำลังใจในการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของทุกท่านต่อไป

ขออนุโมทนาขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมเป็นกัลยาณมิตรในการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานในครั้งนี้พระราชปริยัติกวี กล่าวสรุปในตอนท้าย

Cr.FB Prayoon Chothivaro,ภาพถ่ายจาก MCU TV

Leave a Reply