วธ. มอบโล่รางวัลคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น 235 รางวัล สร้างสังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืน

 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ที่ชั้น 1 อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อมด้วย นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา ผู้แทนหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 550 รูป/คน

นายอิทธิพล คุณปลื้ม  กล่าวว่า คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติให้ความสำคัญในการส่งเสริมคุณธรรมในทุกภาคส่วน จึงมีนโยบายส่งเสริมการขับเคลื่อนคุณธรรมในระดับชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัด โดยกำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินที่มีมาตรฐานกลางในการประเมินความสำเร็จ 3 ระดับ ประกอบด้วย ระดับส่งเสริมคุณธรรม ระดับคุณธรรม และระดับคุณธรรมต้นแบบ เพื่อบ่งบอกถึงกระบวนการในการพัฒนาคุณธรรมที่ได้มาตรฐาน และในปีงบประมาณพุทธศักราช ๒๕๖๔ ได้มีการคัดเลือกในระดับคุณธรรมต้นแบบที่มีผลสัมฤทธิ์การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในเชิงประจักษ์ จำนวน 235 แห่ง ได้แก่ 1. ชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จำนวน 76 ชุมชน 2. องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จำนวน 84 องค์กร 3. อำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จำนวน 70 อำเภอ 4. จังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จำนวน 5 จังหวัด เพื่อรับโล่รางวัลคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นจากนายกรัฐมนตรี โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้มอบโล่รางวัลดังกล่าว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมการประเมิน และเป็นแรงจูงใจในการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืน

นายอิทธิพล กล่าวต่อว่า การขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมเป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนที่จะต้องร่วมมือกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน และจะต้องมีการส่งเสริม พัฒนา และดำเนินการอย่างต่อเนื่องให้ควบคู่ไปกับการดำเนินชีวิตประจำวันที่มีความผูกพันกับหลักธรรมทางศาสนา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทยอันดีงาม และเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนส่งเสริมความดีงามให้เกิดขึ้นในทุกภาคส่วนของสังคม สามารถส่งผลให้ประเทศชาติมีความสงบสุขและพัฒนาต่อไปได้อย่างยั่งยืน ถึงแม้ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ก่อให้เกิดอุปสรรคในการทำงานอย่างมาก แต่ด้วยความเข้มแข็ง ทุกภาคส่วนจึงได้ปรับเปลี่ยนการทำงานในรูปแบบ New normal ทำให้การดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง การจัดงานในวันนี้จะช่วยสร้างขวัญกำลังใจและเสริมแรงจูงใจในการส่งเสริมการขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรม   ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายในการสร้าง “สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

Leave a Reply