ผ่านฉลุย : ร่าง.พ.ร.บ.รายจ่ายปี’63

          หลังจากสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันพุธที่ 8 มกราคม ตลอด 4 วันของการอภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้มีการถกเถียงอภิปรายกันอย่างดุเดือด


เมื่อช่วงเย็นวันนี้เวลาประมาณ 17.50 น. ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีมติผ่านความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 253 เสียง ไม่เห็นชอบไม่มี งดออกเสียง 196 เสียง ไม่ลงคะแนน 1 เสียง ขั้นตอนต่อไปคือการส่งร่างพระราชบัญญัติฯ ให้วุฒิสภาพิจารณา ซึ่งวุฒิสภาจะมีระยะเวลาการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 20 วัน
สำหรับร่างกฎหมายฉบับนี้กำหนดวงเงินที่ภาครัฐจะใช้จ่ายกับโครงการและนโยบายต่างๆ ในปีงบประมาณนี้ ที่จะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 ก.ย. 2563 ด้วยวงเงินประมาณ 3.2 ล้านล้านบาท ซึ่งกระทรวงที่ได้งบประมาณมากที่สุดคือ กระทรวงศึกษาธิการ ที่ประมาณ 368,000 ล้านบาท ตามมาด้วกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง และกระทรวงกลาโหม        มีการคาดการณ์ว่าร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณฉบับนี้จะเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภาในวันที่ 23 มกราคม นี้

 

ขอบคุณข้อมูล/ภาพ :sanook.com/วิทุยโทรทัศน์รัฐสภา

Leave a Reply