“พระเทพปวรเมธี” เมธาวีงาม

ประพันธ์โดย : พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน,ผอ.สถาบันภาษา มจร.

            เนื่องในวโรกาสที่รัฐบาลเมียนมา มอบถวายสมณศักดิ์แด่พระมหาเถระ พระเถระ พระภิกษุ และคฤหัสถ์ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและนานาชาติ สำหรับปีนี้รัฐบาลเมียนมามอบสมณศักดิ์ ชั้น “อัคคมหาบัณฑิต” แด่ พระเทพปวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร. และ พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร และ พระแสงเฮือง นรินฺโท ผอ.กองวิเทศสัมพันธ์ มจร ชั้น”Maha Ganthavacaka Pandita” ใน ซึ่งจะทำการมอบถวายในวันที่ 8 มีนาคม 2563   ณ กรุงเนปิดอ ประเทศเมียนมา  พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ประพันธ์บทกลอนถวายมุทิตาสักการะดังนี้

พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร.
“อัคคมหาบัณฑิต”
พระเถระนครปฐมทวารวดี
ปราชญ์เมธีกีรติเธียรเพียรหาญกล้า
ปวโรดมสมณวัตรปฏิปทา
วิวรรธนาวิถีปราชญ์องอาจงาม

ปณิธานสืบสานพุทธศาสน์
เรืองวิวัฒน์รุ่งโรจน์โชติช่วงล้ำ
แม้เหนื่อยล้าอุปสรรคและตรากตรำ
เผยแผ่ธรรมมุ่งมั่นสรรค์สร้างคุณ

สุขุมจิตลลิตใจคัมภีรภาพ
เรืองระยับเมตตาธรรมงดงามสุนทร์
บำเพ็ญหิตานุหิตวริศบุณย์
กิจไพบูลย์รังสรรค์ค่าพหูชน

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
กีรตยาจารย์เมธาวีศรีโกศล
อกนิษฐ์วรานุศิษฏ์บัณฑิตชน
ธราดลศิษย์ศรัทธาสาธุการ

เกียรติยศ บริวารยศ อิศริยยศ
ได้ปรากฏประจักษ์ไกลแผ่ไพศาล
คณะสงฆ์เมียนมาร์และรัฐบาล
ถวายสมณศักดิ์ท่านจารุตมา

ปวเรศปวรุตม์ปวริศร์
สุนทรธรรมบัณฑิตวิภูษิตสง่า
เกียรติระพีศักดิ์ศรีมหาจุฬา
เรืองคุณค่าด้วยความดีรวีธรรม

ขอประณตน้อมวันทาสักการะ
กราบคารวะมุทิตาจิตภัทรดิศล้ำ
“พระเทพปวรเมธี” เมธาวีงาม
อุโฆษนาม “อัคคมหาบัณฑิต” ประสิทธิ์คุณฯ

*******************

Leave a Reply