วัดพระธรรมกายร่อนสารยันไม่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว”กลุ่ม อพปส.”

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม สำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี ได้ออกแถลงการณ์ความว่า ตามที่ปรากฏข้อมูลข่าวสารถึงความเคลื่อนไหวของกลุ่มองค์การปกป้องพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพ (อพปส.) และมีความพยายามนำเสนอเชื่อมโยงสร้างภาพให้เห็นว่าวัดพระธรรมกาย เข้าไปเป็นกลุ่มเดียวกัน มีแนวทางการเคลื่อนไหวและให้การสนับสนุนกลุ่ม อพปส.นั้น

วัดพระธรรมกาย ได้ออกหนังสือชี้แจงประกาศให้สาธารณชนได้ทราบอย่างชัดเจนถึงสองครั้ง คือเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2561 และ 5 สิงหาคม พ.ศ.2562 ว่าทางวัดไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง เคลื่อนไหว มีความสัมพันธ์หรือให้การสนับสนุนกลุ่มดังกล่าวแต่อย่างใด

วัดพระธรรมกายเป็นองค์กรศาสนา อยู่ในการปกครองของคณะสงฆ์ไทย ภายใต้การกำกับดูแล ของมหาเถรสมาคม โดยยึดมั่นพระธรรมวินัยและปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมืองมีแนวทางในการเผยแผ่ตามหลักโอวาทปาฏิโมกข์ คือ อนูปวาโท ไม่ว่าร้าย อนูปฆาโต ไม่ทำร้าย ปาฏิโมกเข จ สังวโร สำรวมในพระปาฏิโมกข์

 

Leave a Reply