สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ตั้ง อดีตอัยการสูงสุด-ทายาทเบียร์ช้าง-นายกศิษย์เก่าฯ เป็น “ไวยาวัจกร” วัดโพธิ์ท่าเตียน

 

     วันที่ 26 ก.ย. 64  เมื่อเร็ว ๆ  นี้ สมเด็จพระมหาธีราจารย์  เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม,กรรมการมหาเถรสมาคม ซึ่งได้รับโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม รูปที่ 16  และ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ทรงประกอบพิธีมอบพระบัญชาแต่งตั้งเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

     เป็นธรรมเนียมปฎิบัติเจ้าอาวาสรูปใหม่เมื่อได้รับตำแหน่งแล้ว จะต้องมีการคัดเลือกบุคคลผู้ใกล้ชิดที่เป็นฆราวาสให้ดำรงตำแหน่ง “ไวยาวัจกร”  เพื่อเป็นตัวแทนเจ้าอาวาสในการประสานกับภาคส่วนต่าง ๆ   ภายนอกวัด  สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ในฐานะเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม จึงแต่งตั้งไวยาวัจกรใหม่จำนวน 3 คน ประกอบด้วย

1.นายไพศาล คุณผลิน กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทไทยพัฒนาประกันภัยจำกัด (มหาชน)

2.นายวิเชียร วิริยะประสิทธิ์ อดีตอัยการสูงสุด

3.นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

         สำหรับ ไวยาวัจกร ตามกฎหมาย หมายถึง คฤหัสถ์ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่เบิกจ่ายนิตยภัต และมีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษาจัดการทรัพย์สินของวัดได้ตามที่เจ้าอาวาสมอบหมายเป็นหนังสือ และกำหนดให้ไวยาวัจกรเป็นพนักงานตามกฎหมาย

        การแต่งตั้งไวยาวัจกรเป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าอาวาส วัดหนึ่งอาจจะมีไวยาวัจกรได้หลายคน ทั้งนี้ความเป็นไวยาวัจกรสิ้นสุดลงเมื่อเจ้าอาวาสผู้แต่งตั้งให้ออก หรือพ้นจากความเป็นเจ้าอาวาส เช่น ลาออก ลาสิกขา หรือ มรณภาพ

Leave a Reply