ขอน้อมถวายความอาลัย “พระวิสุทธิวงศาจารย์” มรณภาพแล้วอย่างสงบ สิริอายุ ๘๔ ปี พรรษา ๖๔

วันที่ 26 กันยายน 2564  มีรายงานว่า พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ ป.ธ.๙) อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม ,อดีตเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ และอดีตรองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ  มรณภาพแล้วอย่างสงบ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๕๒ น. เศษ สิริอายุ ๘๔ ปี พรรษา ๖๔

๏ ชาติภูมิ
พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ) เดิมชื่อ วิเชียร เรืองขจร เกิดวันอาทิตย์ ที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๐ ปีฉลู ขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๑๒ บ้านบางพลับ ตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๔ ณ วัดดงตาล ตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี พระครูอุภัยภาดารักษ์ วัดสองพี่น้อง เป็นพระอุปัชฌาย์ ต่อมาอุปสมบทเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ ณ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยมีพระธีรสารมุนี วัดอัปสรสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เป็นพระอุปัชฌาย์

๏ ลำดับสมณศักดิ์
พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็นเปรียญธรรม ๙ ประโยค และในปีเดียวกันได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนามที่ “พระเมธีวราภรณ์”
พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่ “พระราชปริยัติกวี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี”
พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนามที่ “พระเทพสุธี ธรรมปรีชาญาณดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี”
พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ในราชทินนามที่ “พระธรรมธีรราชมหามุนี คัมภีรญาณวิมล โสภณธรรมานุสิต ตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี”
พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ ในราชทินนามที่ “พระวิสุทธิวงศาจารย์ ญาณทัศนวิกรม พรหมจริยาธิมุต วิสุทธิธรรมานุจารี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี”

Leave a Reply