มหาจุฬาฯ เปิดรับสมัคร “ด๊อกเตอร์ -มหาบัณฑิต สันติศึกษา”

      หลักสูตรสันติศึกษามหาจุฬาเปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก หลักสูตรสันติศึกษา มจร (หลักสูตรปรับปรุงใหม่) สมัครผ่านออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

หลักฐานในการสมัคร

๑. รูปถ่ายสี ขนาด ๑ นิ้ว  (หน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ) จำนวน ๔ ใบ

๒. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ พร้อมรับรอง สำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

๓. ส าเนาปริญญาบัตรหรือสำเนาเอกสารที่ทบวงมหาวิทยาลัย หรือ ก.พ. รับรองว่าสำเร็จการศึกษา

 ให้ใช้วุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

๔. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือ ชื่อสกุล จำนวน ๑ ฉบับ

หมายเหตุ :

      ๑. ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓

     ๒.  การยื่นใบสมัคร (หลักฐานของผู้สมัครต้องครบตามที่สถาบันกำหนด)

     ๓. ให้แนบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์(ไม่ต้องใส่ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา) เป็นเรื่องที่คาดว่าจะทำวิทยานิพนธ์ ระดับดุษฎีบัณฑิต จำนวน ๑ เรื่อง ใช้แบบฟอร์มตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกำหนดเข้าเล่มแบบสันกาว-เทป เรียบร้อย จำนวน ๖ ชุด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

   –   http://www.ps.mcu.ac.th/

   – โครงการหลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา พุทธศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตโทรศัพท์ ๐๙๙-๙๒๔-๕๔๐๑, ๐๓๕–๒๔๘–๐๐๐ ต่อ ๘๕๒๘

Leave a Reply