สื่อรัฐเมียนมาร์เกาะติด! พิธีปิดปฏิบัติวิปัสสนา 7 เดือน นิสิต’มจร’บาฬีพุทธโฆส


สื่อรัฐเมียนมาร์เกาะติดพิธีปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา 7 เดือน ของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิปัสสนา มจร วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม รองเจ้าคณะ กทม. พร้อมสืบสานงานวิปัสสนากรรมฐาน สมเด็จหนกลางขึ้นสู่ระดับนานาชาติ

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ที่สำนักวิปัสสนามหาสี สาสนเยกต่า กรุงย่างกุ้ง ประเทศสหภาพเมียนมาร์ พระเทพสุวรรณเมธี รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ได้รับบัญชามอบหมายจากสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เจ้าอาวาสวัดพิชัยญาติการาม กรุงเทพมหานคร ปฏิบัติหน้าที่แทนในพิธีปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา ๗ เดือน สำหรับนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิปัสสนา

ในพิธีดังกล่าว มีอุบาสกอุบาสิกาชาวเมียนมาร์ เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก รวมทั้งได้รับความสนใจจาก MR TV ซึ่งเป็นช่องทีวีของรัฐบาลเมียนมาร์ สนใจโครงการ ได้ติดตามทำข่าวและขอสัมภาษณ์พระเทพสุวรรณเมธี ได้กล่าวให้สัมภาษณ์ว่า โครงการนี้ เป็นแนวดำริของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสาขาวิปัสสนาภาวนา เปิดการเรียนสอนมาตั้งแต่ปี 2548 โดยมีข้อกำหนดว่า หลังจากเรียนจบหน่วยกิตการศึกษาแล้ว นิสิตจะต้องเข้าปฎิบัติกรรมฐานติดต่อกัน 7 เดือน จึงจะมีสิทธิ์ขอเสนอสอบวิทยานิพนธ์

รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร กล่าวต่อว่า เจ้าประคุณสมเด็จฯ พิจารณาเห็นว่า สำนักมหาสีสาสนเยกต่า เป็นสำนักที่มีชื่อเสียงด้านการปฏิบัติ มีสาขาสำนักกระจายอยู่ทั่วโลก 500 กว่าแห่ง ผลงานตำราของท่านมหาสีได้รับการตีพิมพ์หลายภาษา มีความสอดคล้องตรงหลักฐานพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา เจ้าประคุณสมเด็จฯ จึงได้เลือกสำนักวิปัสสนามหาสี เป็นหนึ่งสถานที่ ที่ส่งนิสิตเข้าปฏิบัติเพิ่มพูนประสบการณ์ ถาม ตอบ สอบอารมณ์ ส่งนิสิตมายังสำนักมหาสี ตั้งแต่รุ่นที่ ๓ ปี ๒๕๕๑ ระยะเวลาในการปฏิบัติที่นี่ มีทั้งอยู่ตลอด 7 เดือน 3 เดือน 2 เดือน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมกับงบประมาณโครงการ

“ในปีการศึกษา 2562 นี้ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ได้มอบนโยบายให้เร่งจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาวิปัสสนาภาวนาระดับปริญญาเอก ซึ่งขณะนี้ได้พัฒนาหลักสูตรเสร็จสมบูรณ์แล้ว เหลือเพียงเสนอบัณฑิตวิทยาลัย สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรและโครงการเปิดการเรียนการสอนเท่านั้น คาดว่า จะสามารถเปิดได้ทันภาคที่ 1 ปีการศึกษานี้ อย่างแน่นอน และเพื่อให้ปรัชญาในแผนพัฒนาวิทยาเขตว่า “บาลีปริยัติก้าวหน้า พระพุทธศาสนามั่นคง เสริมส่งวิปัสสนาสู่สากล” บรรลุเป้าหมายตามแผน” พระเทพสุวรรณเมธี กล่าวและว่า

ขณะนี้ได้จัดทำโครงการภาษาอังกฤษสำหรับพระวิปัสสนาจารย์ เปิดรับวิปัสสนามหาบัณฑิต เข้าฝึกการเผยแผ่วิปัสสนากรรมฐานในระดับนานาชาติ เปิดอบรมอย่างต่อเนื่องตลอดปี เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับหลักสูตรวิปัสสนาระดับปริญญาโท – เอก ภาคภาษาอังกฤษ เผยแผ่วิปัสสนาภาวนาไปทั่วโลก ในการฝึกวิปัสสนากรรมฐานและฝึกเผยแผ่วิปัสสนาภาคภาษาอังกฤษนี้ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส มีแผนทำเป็นโครงการ MOU ร่วมมือกับสำนักวิปัสสนามหาสี ส่งมหาบัณฑิตฝึกทักษะการเผยแผ่วิปัสสนากรรมฐานภาคภาษาอังกฤษในสำนักสาขาของวิปัสสนามหาสี ซึ่งกระจายอยู่ทั่วโลก ทั้งนี้เพื่อเสริมส่งวิปัสสนาสู่สากล สมตามเจตนาเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์

Leave a Reply