เจ้าคณะเขตราษฎร์บูรณะรายงานเจ้าคณะกทม. ทุกวัดเขตปกครองทำเฟซบุ๊กและสื่อออนไลน์สื่อธรรม

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. พระธรรมวชิรมุนี วิ. เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดป้ายสำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร แห่งที่ ๖๑ และเป็นประธานประชุมตรวจการคณะสงฆ์เขตราษฎร์บูรณะตามมติมหาเถรสมาคม ในการนี้พระศรีธีรพงศ์, ดร. เจ้าคณะเขตราษฎร์บูรณะ เป็นประธานจัดงาน และกล่าวถวายรายงาน อีกทั้ง นายดลจิตร์ เสรีรักษ์ ผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ กล่าวถวายการต้อนรับ ส่วนพระครูปลัดพรหมจริยวัฒน์ เจ้าคณะแขวงราษฎร์บูรณะ เจ้าอาวาสวัดประเสริฐสุทธาวาส พร้อมด้วยเจ้าอาวาสทุกวัด และพระสังฆาธิการในปกครอง ถวายการต้อนรับ ด้วยความพร้อมเพรียง

ที่สำคัญอย่างยิ่ง ในการนี้ พระครูปลัดอดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ, ดร. เจ้าอาวาสวัดสารอด ประธานมูลนิธิโพลวพลือ (ทางสว่าง) อาจารย์ประจำหลักสูตรสันติศึกษา อำนวยความสะดวกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ

พระศรีธีรพงศ์, ดร. เจ้าคณะเขตราษฏร์บูรณะ ได้ถวายรายงานว่า ในนามของพระสังฆาธิการ พระภิกษุ สามเณร อุบาสกอุบาสิกา และข้าราชการ ในนามพลังบวรเขตราษฎร์บูรณะ รู้สึกปลาบปลื้มปีติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ พระเดชพระคุณฯ และกองงานเลขานุการเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ได้เมตตามาตรวจการคณะสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์เขตราษฎร์บูรณะ ตามมติมหาเถรสมาคมที่ได้กำหนดให้เจ้าคณะจังหวัดออกตรวจการคณะสงฆ์ การนี้ เกล้าฯ ขออนุญาตกล่าวถวายรายงานสรุปภาพรวมของการคณะสงฆ์เขตราษฎร์บูรณะ พอสังเขปดังต่อไปนี้

การปกครองคณะสงฆ์เขตราษฎร์บูรณะ แบ่งการปกครองเป็น ๑ แขวง คือ แขวงราษฎร์บูรณะ โดยมีพระครูปลัดพรหมจริยวัฒน์ วัดประเสริฐสุทธาวาส เป็นเจ้าคณะแขวง มีวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ จำนวน ๕ วัด ประกอบด้วย
๑. วัดสารอด มีพระครูปลัดอดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ ดร. เป็นเจ้าอาวาส
๒. วัดประเสริฐสุทธาวาส มีพระครูปลัดพรหมจริยวัฒน์ เป็นเจ้าอาวาส
๓. วัดราษฎร์บูรณะ มีพระมหาสมศักดิ์ ทนฺตจิตฺโต เป็นเจ้าอาวาส
๔. วัดบางปะกอก มีพระครูสถิตกิจจานุการ เป็นเจ้าอาวาส
๕. วัดเกียรติประดิษฐ์ มีพระครูสุนทรธีราภิวัฒน์ เป็นเจ้าอาวาส

ในปีนี้คณะสงฆ์เขตราษฎร์บูรณะก็ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการที่คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” จะได้มาตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการฯ โดยมีภาคีเครือข่ายที่จะเข้าร่วมในครั้งนี้ ๗๕ องค์กร โดยใช้ชื่อว่าโครงการว่า “ราษฎร์บูรณะศีลบวร” เพื่อแสดงออกถึงพลังบวรของชาวราษฎร์บูรณะโดยมีคณะสงฆ์เป็นผู้นำ โดยจะจัดงานตั้งแต่วันที่ ๑๗-๒๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ จำนวน ๙ วัน ๙ คืน ณ วัดสารอดแห่งนี้

ในแต่ละวันนั้นจะมีการแสดงนิทรรศการ การออกร้านของชุมชน การแสดงของนักเรียน มีการบวชชีพรามหณ์ บรรยายธรรม และกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นการแสดงออกถึงพลังบวรของชาวราษฎร์บูรณะ ในด้านการปฏิบัติธรรมนั้นได้มีการขออนุมัติจากมหาเถรสมาคมจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำกรุงเทพมหานคร ในเขตปกครองคณะสงฆ์เขตราษฎร์บูรณะ จำนวน ๒ แห่ง คือ วัดราษฎร์บูรณะ เป็นสำนักปฏิบัติธรรมแห่งที่ ๕๘ และวัดสารอดเป็นสำนักปฏิบัติธรรมแห่งที่ ๖๑ ส่วนวัดที่เหลือจะได้ดำเนินการสำรวจความพร้อมเพื่อที่จะขอจัดตั้งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมให้ครบทุกวัดเพื่อเป็นต้นแบบต่อไป

ปัจจุบันทุกวัดในเขตปกครองได้มีการจัดทำเฟซบุ๊ก และสื่อออนไลน์อื่นๆ เพื่อใช้เป็นช่องทางติดต่อสื่อสาร จัดทำข้อมูลให้ผู้ที่สนใจสามารถมาเยี่ยมชม ติดตามและติดต่อกับวัดได้โดยตรง

ในด้านการสาธารณะสงเคราะห์คณะสงฆ์เขตราษฎร์บูรณะได้บูรณาการร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ในเขตราษฎร์บูรณะช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยต่างๆ เช่น โรคโควิด ๑๙ ไฟไหม้บ้านเรือน ตลอดถึงการออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ในชุมชนเป็นประจำ ทุกวัดได้มีการแจกถุงยังชีพและจัดจั้งตู้พระธรรมปันสุขแก่ประชาชนที่ประสบความลำบากในสถานการณ์ของโรคระบาด รวมกิจกรรมด้านอื่นๆ อีกจำนวนมากที่คณะสงฆ์เขตราษฎร์บูรณะ ได้ร่วมกันบำเพ็ญเป็นสาธารณประโยชน์ ดังที่รวบรวมไว้ในรายงานที่ได้ถวายพระเดชพระคุณแล้วนั้น

ในโอกาสที่พระเดชพระคุณได้เมตตามาตรวจการคณะสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์เขตราษฎร์บูรณะตามมติมหาเถรสมาคมในครั้งนี้นั้น จึงเป็นโอกาสอันดีที่ได้ถวายรายงานถึงกิจกรรมและโครงการต่างๆ

Leave a Reply