ภารกิจนายกฯหลังเลือกตั้ง งานประจำ – งานการเมือง – งานหิน

         โดย..บุญเลิศ ช้างใหญ่ 
                ตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี ถือเป็นประมุขฝ่ายบริหาร เป็นหัวหน้ารัฐบาล มีอำนาจหน้า ที่มากมานหลายอย่าง เช่น บังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารทุกตำแหน่ง,       การแต่งตั้งโยกย้ายข้า ราชการ, การสั่งการเรื่องนโยบาย, การสั่งการเรื่องงบประมาณ, การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิให้ดำรงตำ แหน่งต่างๆ
                หลังการเลือกตั้ง จะมีนายกรัฐมนตรีเข้ามาบริหารประเทศ ไม่ว่าจะเป็น พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา หรือเป็นคนอื่นตามรายชื่อที่พรรคการเมืองเสนอ   และกำลังหาเสียงกันอยู่ขณะนี้ จะต้องเผชิญกับอะไรบ้าง
ลองมาตรวจสอบกันดูว่า นายกฯจะต้องทำอะไรบ้าง

                  ◊ งานบริหารราชการแผ่นดิน

                งานปกติ ได้แก่ การเซ็นแฟ้มงาน, การประชุมคณะกรรมการต่างๆ,   การต้อนรับ บุคคลที่มาเข้าพบ, การจัดประชุมครม.สัญจรในต่างจังหวัด, การเดินทางลงพื้นที่ตามกิจกรรมต่างๆ, การบรรยาย ปาฐกถา ในโอกาสต่างๆที่นายกฯรับงานไว้
               การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เช่น การประท้วงของผู้เดือดร้อนไม่ได้รับความเป็นธรรม
              เช่นพืชไร่ตกต่ำ ขายไม่ราคา การถูกคดโกงหรือถูกประทุษร้าย การไม่ได้รับความเป็นธรรมต่างๆ, การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายที่รัฐบาลแถลงนโยบายไว้

                ◊  งานการเมือง

             การเป็นนายกฯซึ่งเป็นนักการเมือง มีตำแหน่งเป็นข้าราชการเมือง มีหน้าที่ต้องเข้าประชุมสภาผู้แทน,  วุฒิสภาและประชุมร่วมรัฐสภา  การเข้าประชุมต้องยืนขึ้นอภิปรายเพื่อนำเสนอเรื่องต่างๆและตอบคำถาม ซึ่งเป็นไปตามสาระบบของการปฏิบัติงานที่ฝ่ายบริหารต้องเกี่ยวข้องกับฝายนิติบัญญัติ
            การให้สัมภาษณ์สื่อ
            การออกโทรทัศน์ (ทีวีพูล) สัปดาห์ละ 1 ครั้ง  ในลักษณะนายกฯพบประชาชน
            การประชุมพรรคที่สังกัดและประสานงานกับพรรคร่วมรัฐบาล เนื่องจากเป็นรัฐบาล
            ผสม นายกฯก็มาจากพรรคการเมืองเสนอชื่อและหรือสังกัดพรรค จึงต้องมีการประสานงานกับส.ส.ฝ่ายรัฐบาล หรือแม้กระทั่งส.ส.ฝ่ายค้าน
           การเป็นตัวแทนประเทศ ต้อนรับแขกเมืองที่เดินทางมาประเทศไทย การเดินทางไปประชุมที่ต่างประเทศ  ประกอบกับในปีนี้ (2562 ) ประเทศไทย (นายกฯไทย) เป็นประธานประชา คมอาเซียน นายกฯจึงต้องรับผิดชอบในการดำเนินงานของประเทศสมาชิกอาเซียน
             การไปพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในที่ต่างๆ
การติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล
              ♦ นายกฯหลังการเลือกตั้งถูกรัฐธรรมนูญ 2560 กำหนดให้ต้องติดตามความคืบหน้าการปฏิรูปประเทศ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ  ความชัดเจนในวิธีการสร้างความปรองดอง ยิ่งความขัดแย้งระหว่างคนในชาติขยายตัวมีมากเท่าไร  นายกฯยิ่งถูกเรียกร้องให้ต้องแก้ปัญหานี้มากขึ้นเท่านั้น
              การแสดงท่าทีต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แก้ไขยุทธศาสตร์ แก้ไขแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ เนื่องจากในระหว่างรณรงค์หาเสียง พรรคการเมืองได้นำเสนอนโยบายเรื่องนี้ไว้แตกต่างกัน
               นายกฯกับภารกิจที่รออยู่เบื้องหน้านั้น ถือเป็นงานหินที่ท้าทายต่อการนำพาประ เทศให้เดินไปข้างหน้าสู่เป้าหมาย คือ ความสงบเรียบร้อย ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน  และบ้านเมืองเจริญรุ่งเรือง
              ไม่ใช่งานง่ายที่ใครๆก็จะทำได้สำเร็จ
              คนเป็นนายกฯต้องมีคุณสมบัติครบเครื่องจริงๆจึงจะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปได้

/////////////////////////////////

Leave a Reply