ผอ.ศูนย์อาเซียนศึกษา’มจร’ร่วมประชุมสหพันธ์สันติภาพสากลกรุงโซล

พระศรีธวัชเมธี (ชนะ ธมฺมธโช ป.ธ.๙) ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เข้าร่วมประชุมสหพันธ์สันติภาพสากล (Universal Peace Federation : UPF) ระหว่างวันที่ ๗-๑๑ ก.พ.๒๕๖๒ ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

Leave a Reply