กมธ. ศาสนาฯ สภาฯ “เดินสาย” กราบสวัสดีปีใหม่ “มส.” หวังให้กิจกรรมศาสนาดีขึ้น

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 นายเพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล รองประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า จากมติของคณะกรรมาธิการ ได้มีมติควรเข้าไปกราบเจ้าคณะชั้นปกครองในพระพุทธศาสนา โดยเข้ากำหนดเข้ากราบสักการะ กรรมการมหาเถรสมาคม ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งใหม่ โดยกำหนดเข้ากราบสวัสดีปีใหม่ ตั้งแต่ วันที 1-20 ม.ค. 2565 สำหรับในอาทิตย์ที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการ

ได้เข้ากราบสักการะเนื่องในวันปีใหม่ไปแล้วประกอบด้วย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญโณ) วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมุมธโช) วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร กรุงเทพมหานคร พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) วัดปทุมคงคา ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร พระธรรมวชิรมุนี (บัญชิต ณาณสํโร) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร พระเทพญาณวิศิษฎ์ (ชัยทวี คุตตจิตโต) วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร พระเทพคุณาภรณ์ (โสภณ โสภณจิตโต) วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร กรุงเทพมหานคร เป็นต้น ซึ่งถือเป็นสิริมงคล อีกทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการในปีที่ผ่านมาด้วย พร้อมรับนโยบายที่คณะสงฆ์มีแนวทางปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การพัฒนาทางการศาสนาอย่างยั่งยืน

Leave a Reply