โปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ 11รูป อธิการบดี “มมร” ขึ้นชั้นเทพ

เมื่อวันที่ 7 พ.ค.2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ความว่า

ทั้งนี้พระเทพวัชรเมธีนั้นยังดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย(มมร)

Leave a Reply