เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ในฐานะประธานกรรมการอบรมประชาชนกลาง (อ.ป.ก.) พร้อมด้วยพระพรหมเสนาบดี, พระธรรมเสนาบดี, พระเทพศาสนาภิบาล, พระเทพเวที และคณะ เมตตาเดินทางมาเปิดการประชุมโครงการส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ โดยมีเจ้าคณะจังหวัด (ประธาน อ.ป.จ.), เจ้าคณะอำเภอ (ประธาน อ.ป.อ.), ประธานหน่วย อ.ป.ต. และเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ เข้าร่วมประชุมพร้อมจัดแสดงนิทรรศการผลงานและฐานข้อมูล อ.ป.ต.

จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการอบรมประชาชนกลาง (อ.ป.ก.) ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และภาคีเครือข่าย โดยมี พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เป็นประธานอำนวยการจัดงาน พร้อมคณะสงฆ์จังหวัดลำพูน ณ หอประชุม สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺญมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน จังหวัดลำพูน

ขอบคุณข้อมูลจากเพจพระมหาวีรพล ธรรมะอารมณ์ดี

Leave a Reply