“พระครูต้น วัดระฆัง” เจิมป้ายเปิด “ศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นาฯ” เครือข่าย”พช.พิจิตร”ร่วมเอามื้อสามัคคี

เครือข่ายโคกหนองนา พช.พิจิตร ร่วมพิธีเปิด “ศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา พ่อบุญมี แม่อุบล พระครูต้น วัดระฆัง” และจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี พัฒนาพื้นที่สู่ความยั่งยืน

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. พระครูสมุห์วัชระ ภทฺทธมฺโม (พระครูต้น) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร ทำพิธีเจิมป้ายและเปิด “ศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา พ่อบุญมี แม่อุบล โดยพระครูต้น วัดระฆัง” โดยมีนายศุภชัย สุพรรณทอง พัฒนาการจังหวัดพิจิตร นายสิทธิพันธ์ บุญมี นายอำเภอดงเจริญ นายสมชาย ศรีนวน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วใต้ นางสาวกาญจนา แก้วเกษ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น และเครือข่ายโคก หนอง นา พัฒนาชุมชนพิจิตร ร่วมกิจกรรมฯ ณ หมู่ที่ 8 ตำบลวังงิ้วใต้ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร

พระครูสมุห์วัชระ เปิดเผยว่า มีความตั้งใจที่จะพัฒนาพื้นที่ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ให้เกิดความยั่งยืน จัดทำป้ายองค์ความรู้ จุดเรียนรู้ ต่าง ๆ เพื่ออบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม การพึ่งพาตนเอง เพื่อให้สามารถบริหารจัดการตนเองและชุมชนให้มีความสุขได้อย่างยั่งยืน นอกจากนั้น ยังมีแผนที่จะดำเนินการก่อสร้างบ้านแก่ผู้ยากไร้ เพื่อให้ครัวเรือนยากจนมีที่อยู่อาศัย อบรมให้ความรู้ พัฒนาทักษะครัวเรือนยากจน ให้สามารถเป็นปราชญ์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ประชาชนทั่วไปได้

ทั้งนี้ กิจกรรมเอามื้อสามัคคีในครั้งนี้ ได้มีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

1) การปลูกไม้ คือ ต้นพยุง โดยพระครูสมุห์วัชระ ภทฺทธมฺโม (พระครูต้น) นายอำเภอดงเจริญ พัฒนาการจังหวัดพิจิตร และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วใต้
2) กิจกรรมปลูกป่า ต้นสัก พยุง และมะค่าโมง
3) กิจกรรมปลูกตะไคร้ บริเวณรอบหนองน้ำ
4) กิจกรรมห่มดินตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ
5) กิจกรรมการทำแซนวิชปลา
6) กิจกรรมหิ้วปิ่นโต ห่อข้าวมารับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

Leave a Reply