‘ปธ.คปพ.รองอธิการบดี มจร’ แนะแนวเทศน์ยุค Disruption

วันเสาร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ประธานคณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสและประธานองค์การศึกษา วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร บรรยายพิเศษเรื่อง “การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคเปลี่ยนแปลง(Disruption)” ในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาการเทศนา รุ่นที่ ๒๗ ณ อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

Leave a Reply