ประวัติศาสตร์! อบรมธรรมทูตคฤหัสถ์วิถีพุทธในต่างประเทศ ที่วัดไทยนอร์เวย์

เมื่อวันที่ 28 ก.ย.2562 วัดไทยนอร์เวย์ สหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป วิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) และชาวพุทธไทยในนอร์เวย์ ร่วมกันจัดโครงการอบรมธรรมทูตคฤหัสถ์วิถีพุทธในต่างประเทศ วัดไทยนอร์เวย์ เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ ระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2562

Leave a Reply