ทรงพระเจริญ

และแล้วสิ่งที่ “เปรียญสิบ” รอคอยมาหลายปีเรื่องการแต่งตั้งสมณศักดิ์ชั้น “พระครูสัญญาบัตร” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้า ฯ ลงมาเรียบร้อยแล้ว

แน่นอน!! สิ่งนี้ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงถวายให้กับพระภิกษุสงฆ์ทั้ง 1,227 รูปที่ได้รับโปรดเกล้า ฯ

หลังจาก “สมณศักดิ์” ชั้นพระครูไม่ได้รับโปรดเกล้า ฯ มาหลายปี อันเนื่องมาจากสาเหตุประการใดก็ตาม พวกเราในฐานะ “พสกนิกร” ที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่สมควรที่จะคิด และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง “สมณศักดิ์” เป็นเรื่องของ “พระราชอำนาจ”

“พระครู”  ถือว่าเป็นสมณศักดิ์ชั้นต้นที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้า ฯ ให้พระภิกษุผู้ปฎิบัติดี ปฎิบัติชอบในพระพุทธศาสนา

และสมณศักดิ์ชั้น “พระครู” นี่เองคือ มดสำคัญในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนาและของคณะสงฆ์ทั้ง 6 ด้าน อันได้แก่ คือ 1) ด้านการปกครอง 2) ด้านการศาสนศึกษา 3) ด้านการเผยแผ่ 4) ด้านการสาธารณูปการ 5) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ และ 6) ด้านการสาธารณสงเคราะห์

“เปรียญสิบ”  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า พระคุณเจ้าที่ได้รับโปรดเกล้าสมณศักดิ์ในครั้งนี้ คงจักตั้งตนอยู่ใน “พระวินัย” ขยันหมั่นเพียรสนองกิจการพระพุทธศาสนาทั้ง 6 ด้านของคณะสงฆ์ และอบรมสั่งสอนประชาชนให้ตั้งมั่นอยู่ในความดี รู้รักสามัคคี มีความกตัญญูกตเวทีต่อแผ่นดิน สถาบันหลักของชาติ

หลายปีมานี้..สมณศักดิ์ชั้นพระครู ไม่ได้รับโปรดเกล้า ฯ ซึ่งก็ต้องยอมรับว่ามีพระภิกษุบางรูป “เสียขวัญ” สิ่งเหล่านี้แม้จะอยู่นอก “พระวินัย” และมิใช่ “เป้าหมาย”  ของการบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาก็ตามที แต่ สมณศักดิ์ คือ ขวัญและกำลังใจสำคัญในการทำงานรับใช้พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์

และทั้งเป็นเครื่องมือสำคัญ ในการเชื่อมโยงระหว่าง พระมหากษัตริย์ กับ คณะสงฆ์  ในอดีตพระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับโปรดเกล้าสมณศักดิ์ ก็เพื่อทำงานต่างพระเนตร พระกรรณ  ซึ่งนัยนี้แม้ปัจจุบันก็คงดำรงอยู่..

เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็น พระราชาคณะ หรือ พระครูสัญญาบัตร พึงสำเหนียกสิ่งเหล่านี้ไว้ให้จงดี อย่าทำให้พระเจ้าแผ่นดิน ผิดหวังหรือทรงเสียพระทัย พึงฉลองพระราชศรัทธาด้วย ตั้งมั่นอยู่พระวินัยและอบรมสั่งสอนประชาชนให้รู้จักรักแผ่นดินเกิดและสถาบันหลักของชาติ

เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่..ตอนแรกจะวิเคราะห์สถานการณ์คณะสงฆ์ตลอดปี 2565 ที่ผ่านมา รวมทั้ง 2566 ที่อยากเห็น ซึ่งหนึ่งในนั่นคือ การตั้งสมณศักดิ์ชั้นพระครูนี่แหละ

วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ทรงโปรดเกล้า ฯลงมาในวัน “คริสต์มาส” พอดี  ก็ได้แต่อวยพรขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ..

ส่วนผู้อ่าน!! อวยพรขอให้มีความสุข ตั้งมั่นอยู่ในหลักธรรม เชื่อการกระทำของตนเอง แล้วชีวิตจะมีความสุขครับ สวัสดีปีใหม่!!

…………….

คอลัมน์ : ริ้วผ้าเหลือง

โดย…“เปรียญสิบ”: [email protected]

Leave a Reply