เจ้าคณะใหญ่หนกลาง” ประชุมคณะกรรมการ“หมู่บ้านรักษาศีล 5” ต่อยอดสู่ “หมู่บ้านศีลธรรม”

วันที่26 ก.ค. 66 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมราชบพิธ ชั้น 5 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” กระทรวงมหาดไทย เมตตาเป็นประธานกล่าวสัมโมทนียกถาเปิดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” โดยได้รับความเมตตาจากพระเถรานุเถระผู้เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ได้แก่ พระพรหมเสนาบดี พระธรรมวชิรานุวัตร พระเทพเสนาบดี พระสุธีรัตนบัณฑิต พระศรีสมโพธิ พระปัญญาวชิรโมลี พระพิพัฒน์วชิโรภาส พระครูพิพิธวรกิจจาทร พระครูสุภัทรธรรมโฆษิต พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ ร่วมประชุม โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม มี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม นายพรพจน์ เพ็ญพาส นายสมคิด จันทมฤก นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายเอกวิทย์ มีเพียร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย อาทิ นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ สมมาตย์ พงศ์พิชญามาตย์ เลขาธิการพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นางสาวเพียรใจ โรจนสินวิไล (คุณหลีทวีกิจ) กรรมการบริหารห้างทวีกิจคอมเพล็กซ์ และประธานชมรมสระบุรีร่มเย็น และผู้แทนจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมการประชุมฯ

เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กล่าวสัมโมทนียกถา ความว่า ขอขอบคุณท่านสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ได้ช่วยสานต่องานตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” หลังจากได้มีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ที่มีอาตมาภาพเป็นประธานขับเคลื่อนตามคำสั่งมหาเถรสมาคมที่ 3/2566 โดยได้มีการจัดการประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมพุทธมณฑลแล้วนั้น โดยท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยได้กลับมาประชุมหาแนวทางขับเคลื่อนตามกลไกฝ่ายบ้านเมืองร่วมกับฝ่ายสงฆ์และได้ตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานขึ้นมาช่วยกันขับเคลื่อนให้บังเกิดผลดีเพิ่มมากขึ้น

“การขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” นี้ มหาเถรสมาคมมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อมุ่งหวังปลุกจิตใจสำนึกและสร้างความตระหนักรู้ รักและเชิดชู สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศอย่างมั่นคง โดยศีล 5 ข้อ คือข้อปฏิบัติขั้นพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาเพื่อควบคุมความประพฤติทางกายและวาจาให้ตั้งอยู่ในความดีงาม มีความปกติสุข ก่อให้เกิดความสุข ความรักสามัคคี เป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และเป็นข้อปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ มีความสามัคคีเกิดขึ้นในชุมชน และยังช่วยสร้างบรรยากาศความสงบสุขเรียบร้อยเพื่อนำพาความสงบสุขมาสู่ประเทศชาติ”

เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” คือ การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยใช้กลไกทางพระพุทธศาสนา “หลักศีล 5” เพื่อสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันเพื่อความปรองดองสมานฉันท์ สันติสุข ทำให้คนในหมู่บ้านปฏิบัติโดยยึดหลักการรักษาศีล 5 จะสำเร็จได้นั้น คนทุกคนต้องเป็นผู้มีความตั้งใจจริง มีใจอยากเห็นคนในสังคมรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือเป็นคนดีที่จะทำให้ทุกคนมีความสุข มีชีวิตที่อยู่ในชุมชน หมู่บ้าน ที่มีความสงบสุขอย่างยั่งยืน และขยายผลหมู่บ้านรักษาศีล 5 ไปสู่ “หมู่บ้านศีลธรรม” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยยึดหลักไตรสิกขา ผู้ที่มีสมาธิและปัญญา มีความมุ่งมั่นทำความดี ตั้งใจดี ที่ยึดหลักสามัคคีเป็นพลัง ถ้าสามารถยึดหลักไตรสิกขาให้ครบถ้วนได้ ก็จะสามารถพัฒนาไปสู่ “หมู่บ้านศีลธรรม” ทั้งนี้ ภายใต้ภารกิจของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีพันธกิจที่เกี่ยวข้องกับประชาชน สมดังพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ที่หวังให้ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิด สืบสานในพระราชปณิธาน ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ทุกท่านต้องทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ไปช่วยกันขับเคลื่อนโครงการร่วมกับทุกภาคส่วน โดยเริ่มที่ “ครอบครัวของเราเอง ที่ทำงาน หน่วยงานของเรา” ควบคู่กับการไปเชิญชวนให้ทุกหมู่บ้านใน 878 อำเภอ ทั้ง 76 จังหวัด ได้ช่วยกันสร้างความรัก สามัคคี ความสุข ให้เกิดขึ้นตามแนวทางของโครงการฯ

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ขอกราบขอบพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เป็นอย่างสูงที่เมตตามอบสัมโมทนียกถาอันเป็นหลักชัยที่สำคัญให้พวกเราได้มีแนวทางการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษา ศีล 5” โดยประการที่สำคัญ คือ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จได้เมตตาประทานแนวทางให้ร่วมการพัฒนายกระดับของหมู่บ้านรักษาศีล 5 สู่ “หมู่บ้านศีลธรรม” โดยเน้นย้ำว่า “ศีลธรรมมีในทุกศาสนา” จึงขอให้ทุกคนทุกฝ่ายได้ช่วยกันสื่อสารขยายผลว่า โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 นี้มีเป้าหมาย คือ “การเป็นหมู่บ้านศีลธรรม” เพราะว่าศีลธรรมในทุกศาสนาย่อมสอนให้เป็นคนดี โดยถือเอาสัมโมทนียกถานี้เป็นโอกาสวาระที่เป็นมงคลที่เราร่วมกันขับเคลื่อนในเดือนกรกฎาคม 2566 ที่เป็นเดือนมหามงคลเป็นเดือนพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ด้วยการเชิญชวนให้คนไทยทุกหมู่เหล่าช่วยกันทำความดี ช่วยกันขับเคลื่อนงานซึ่งจะทำให้พสกนิกรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีความสุข มีสันติสุขและทำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้หมู่บ้านศีลธรรมนี้มีครบทั้ง 80,000 กว่าหมู่บ้าน/ชุมชนใน 7,255 ตำบล 878 อำเภอ 76 จังหวัด โดยถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นแนวทางเป็นแสงสว่างสาดส่องให้เราได้ช่วยทำกันต่อไป

นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวต่ออีกว่า หลักสำคัญของการประชุมฯ ในครั้งนี้ คือการที่จะทำอย่างไรให้ทุกหมู่บ้านที่ไม่ว่าจะนับถือศาสนาอะไรได้รับประโยชน์จากการขับเคลื่อนของทุกภาคส่วน โดยทางกระทรวงมหาดไทย ได้ออกคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 2145/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” และคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 2146/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5 ” โดยมีแนวทางการขับเคลื่อน บูรณาการการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5 ร่วมกับโครงการของ กระทรวงมหาดไทยที่ดำเนินการในระดับพื้นที่ เช่น โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ของกรมการปกครอง โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการหมู่บ้านแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ของกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมแนวทางการความมั่นคงทางอาหาร เช่น “บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง” และ “ทางมีผลผู้คนรักกัน” ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร การทำขยะเปียกลดโลกร้อน การจัดการขยะหมู่บ้าน/ชุมชน และสุดท้ายความมั่นคงปลอดภัย (หมู่บ้าน/ชุมชน) เพื่อร่วมกันแก้ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างยั่งยืน

เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กล่าวสัมโมทนียกถาในช่วงท้ายว่า โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล 5 มีกำหนดกรอบ ทิศทาง แนวนโยบาย และยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนโครงการฯ เชิงคุณภาพ มุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านจิตใจของพุทธศาสนิกชน โดยยึดหลัก “ไตรสิกขา” ธรรมะแห่งการพัฒนาชีวิตให้ประสบความสำเร็จตามหลักพระพุทธศาสนาเป็นหัวใจสำคัญ อันได้แก่ ศีล สมาธิ และปัญญา เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันกับโครงการต่าง ๆ และพันธกิจส่วนใหญ่เป็นของกระทรวงมหาดไทย ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุข ถวายเป็นพระราชกุศล “บำบัดทุกข์บำรุงสุข” แก่ราษฎรอย่างแท้จริง มีผลสำเร็จเชิงประจักษ์ เป็น มรรค มีการประเมินผลตามหลักตัวชี้วัด (KPI) สามารถวัดค่าดัชนีของกระทรวงมหาดไทย ตลอดจนทุกหน่ยงานที่เกี่ยวข้อง ออกมาเป็นจำนวนสถิติ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาและประเมินผลการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล 5 สืบไป

Leave a Reply