พช.ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมปฏิบัติบูชา เฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระบรมราชินี”

             วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายชยันต์ ศิริมาศ  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ    “เติมใจแก้จน คนร้อยเอ็ด เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  พัชรสุธาพิมลลักษณ  พระบรมราชินี”  โดยได้รับความเมตตาจาก พระพรหมวชิรโสภณ เจ้าอาวาสวัดบึงพลาญชัย  ที่ปรึกษา  ศจพ.จังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน นายอำเภอ พัฒนาการอำเภอ ทีม จนท.พัฒนาชุมชน และสื่อมวลชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ โดยพร้อมเพรียง  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด

           โดยมี นางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด  การกล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และเพื่อส่งเสริมสนับสนุน ครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID -19)ให้สามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองได้อย่างเหมาะสมและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถพึ่งพาตนเองและชุมชน เป็นการบูรณาการทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาความยากจนในระดับพื้นที่ และเพื่อเพื่อปฏิบัติบูชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับครัวเรือนยากจนเป้าหมาย  จาก  20  อำเภอ โดยใน การจัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี”  ได้รับการสนับสนุนจากต้นกล้าผักสวนครัว  ต้นกล้าไม้ผล และถุงยังชีพ ผู้มีจิตศรัทธา ภายใต้หลัก  ” บวร ” โดยได้ส่งมอบให้กับตัวแทนครัวเรือนเป้าหมาย และพัฒนาการอำเภอ จาก 20 อำเภอ ประกอบด้วย

           –  มอบถุงยังชีพ จำนวน 160 ถุง

           –  มอบต้นกล้าไม้ผล  จำนวน 700  ต้น

            – มอบต้นกล้าผักสวนครัว 1,000  ต้น  

            สำหรับประชาชนทั่วไป หากต้องร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์

           สำนักพระราชวัง เชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์  ระหว่างวันที่ 1 – 6 มิถุนายน 2564

Leave a Reply