คณะสงฆ์เขตราษฎร์บูรณะทำงานเป็นทีม เตรียมตรวจเยี่ยมงานวัดสารอดสร้างสรรค์ 17 ก.ย.เปิดวิหารอัญเชิญหลวงพ่อรอด

วันที่ 12 มิถุนายน 2565 เวลา 18.30 น. พระศรีธีรพงศ์, ดร. เจ้าคณะเขตราษฎร์บูรณะ นัดคณะสงฆ์เขตราษฏร์บูรณะประชุมแบ่งงานเพื่อประสานงานภาคีเครือข่ายภายใต้กรอบบวร ณ ห้องประชุมสารอดธรรมวิจัย วัดสารอด เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร สืบเนื่องหลังจากมีการประชุมภาคีเครือข่ายดำเนินการชี้แจ้งโครงการหมู่บ้านศีล 5 เขตราษฎร์บูรณะ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา กำหนดจัดงานวันที่ 17-25 มิถุนายน 2565 เพื่อให้การทำงานขับเคลื่อนการดำเนินการเตรียมความพร้อมจัดงานต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมชุมชนวัดสารอด เขตราษฏร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดพลังร่วมที่สำคัญ

พระศรีธีรพงศ์, ดร. กล่าวแจ้งที่ประชุมว่า ตอนนี้ได้มีกำหนดการคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนวัดสารอดเป็นที่แน่นอนแล้ว คือ วันที่ 18 กันยายน 2565 ณ วัดสารอด เขตราษฏร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร

เมื่อคณะสงฆ์เขตราษฏร์บูรณะทำงานเป็นทีม ในฐานะเจ้าคณะเขตราษฏร์บูรณะจึงเรียกประชุมคณะสงฆ์เขตราษฏร์บูรณะพร้อมกองงานคณะทำงานเลขานุการเจ้าคณะเขตราษฏร์บูรณะ ประชุมวางแผน ประสานงาน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล สำหรับจัดทำเอกสารรายงานตามเกณฑ์ประเมิน และมอบหมายให้ทั้ง 5 วัด ในเขตปกครองร่วมกับชุมชนเขตราษฏร์บูรณะ จัดนิทรรศการ “บวรราษฏร์บูรณะ” เพื่อแสดงผลงานของชุมชนโดยมีแต่ละวัดในเขตราษฏร์บูรณะเป็นศูนย์กลางในการประสานงานดำเนินการ

จึงมอบหมายให้กองงานคณะทำงานเลขานุการเจ้าคณะเขตฯ จัดกลุ่มวัดและชุมชน โดยให้วัดเป็นผู้ประสานงานชุมชนรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมารวมเล่มเดียว โดยมอบหมายให้ พระครูปลัดอดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ, ดร. เป็นกองบรรณาธิการ รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูล เพื่อจัดพิมพ์เล่มรายงานเป็นหนังสือต่อไป

นอกจากนี้ พระครูปลัดอดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ ยังได้เสนอรูปแบบการจัดงานครั้งนี้ เนื่องจากวัดสารอด มีหลวงพ่อรอดศักดิ์สิทธิ์ประจำวัด และเมื่อเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานครั้งนี้ จึงกำหนดจัดให้เป็นงานวัดที่สร้างสรรค์ ในวาระนี้

จึงเสนอให้จัดพิธีอัญเชิญหลวงพ่อรอดลงจากวิหารแล้วจัดริ้วขบวนแห่ในชุมชนและแห่ลงเรือร่องเรือคลองราษฏร์บูรณะ เพื่อเชิดชูบูชาหลวงพ่อรอด เป็นการจัดพิธีอัญเชิญลงจากวิหารเพื่อโปรดชาวราษฏร์บูรณะ และพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ จะยิ่งทำให้คนได้รู้จักหลวงพ่อมากขึ้น และคนเฒ่าแก่ที่ไม่สามารถขึ้นกราบบนวิหารได้ก็จะได้มีโอกาสมากราบหลวงพ่อรอดได้อย่างใกล้ชิดขึ้นในวันที่ 17 กันยายน 2565 และอัญเชิญประดิษฐานใจกลางวัดสารอดเป็นเวลา 9 วัน จากนั้นจึงจัดพิธีอัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนวิหารหลวงพ่อรอดในวันที่ 25 กันยายน 2565 #ซึ่งเจ้าคณะเขตราษฏร์บูรณะเห็นชอบพร้อมชี้แนะให้จัดเป็นงานประจำปีทุกปี 1 ปี มีครั้งเดียว

จึงกล่าวสรุปได้ว่า กำหนดวันที่ 17 กันยายน 2565 เป็นวันเปิดวิหารอัญเชิญหลวงพ่อรอด เพื่อเสด็จโปรดลูกหลานชาวเขตราษฏร์บูรณะและพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย วันที่ 18 กันยายน 2565 ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยม วันที่ 25 กันยายน 2565 เป็นวันปิดงานและจัดพิธีอัญเชิญหลวงพ่อรอดขึ้นประดิษฐานบนวิหารต่อไป

Leave a Reply