มมร เอาด้วยตั้ง “ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน”

             เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ  ห้องประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม   ดร.โฆสิต สุวินิจจิต อดีตผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาและบูรณาการเครือข่ายภาคประชาชนกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้บริหารกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม  อาทิ นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ดร.ธปภัค บูรณะสิงห์ ผอ.กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท เป็นต้น  เข้าหารือกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยมี พระราชปฎิภาณโกศล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ พระครูปลัดสุวัฑฒนพรหมจริยคุณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและเทคโนโลยีดิจิทัลและคณะ คอยต้อนรับ เพื่อหารือในการขอความร่วมระหว่างกรมกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกับมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  ในการดำเนินการ “โครงการความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนการเผยแผ่การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รวมถึงการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน”

            ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ดร.โฆสิต สุวินิจจิต เปิดเผยว่า

            ที่ประชุมสรุปว่า ทุกฝ่ายเห็นด้วยที่จะดำเนินการเรื่องนี้ ผู้บริหาร มมร ท่านอธิการบดีเห็นชอบในโครงการดังกล่าวเป็นอย่างดี ซึ่งต่อจากนี้ คงจะต้องร่วมกันวางแผนงานที่จะร่วมกันทำงานร่วมกันระหว่าง มมร.และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รวมทั้งชมรมอาสาสมัครชาวพุทธ

            “ หลักการของการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ คือ ทุกคนต้อง รู้หน้าที่ รู้สิทธิของตนเอง เคารพสิทธิ และไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพผู้อื่น…ซึ่งผมพิจารณาแล้วที่แท้จริงนั้นก็คือ การรู้จักหน้าที่และศีลธรรมของพลเมือง เป็นวิชาหน้าที่ศีลธรรมที่ผมและพวกเราเคยเรียนมาสมัยเป็นนักเรียนนั่นเอง… ทุกคนมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบ ต้องมีศีลคือการละชั่ว คือการไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น, ต้องมีธรรมะคือการทำความดี เป็นสิ่งที่ต้องทำ….หลักการหรือภารกิจของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในการเผยแผ่ จึงเป็นหลักการเดียวกับการเผยแผ่ธรรมะของพระพุทธเจ้า ของศาสนาพุทธ ให้คนรู้จักการละชั่ว ทำดี ทำจิตใจให้ผ่องใสอยู่เสมอนั่นเอง..”

             ซึ่งต้องขอขอบคุณและขออนุโมทนาบุญกับผู้บริหาร มมร และ ทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ที่จะทำให้สังคมมีความสงบสุข มีสันติภาพอย่างยั่งยืน  ดร.โฆษิต สุวินิจจิต กล่าวทิ้งท้าย

            สำหรับการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ก่อนหน้านี้เมื่อปีที่ผ่านมากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ร่วมทำบันทึกข้อตกลงร่วม ( MOU) กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Leave a Reply