ธรรมะกับประตูสู่ความสำเร็จในชีวิต “10 อุปนิสัยหัวใจพระโพธิสัตว์ คุณสมบัติมหาบุรุษ”

สถาบันพัฒนาพระวิทยากร สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร พัฒนาหลักสูตร 10 อุปนิสัยหัวใจพระโพธิสัตว์ คุณสมบัติมหาบุรุษ” ธรรมะกับประตูสู่ความสำเร็จในชีวิต

สืบเนื่องจากการที่รัฐบาลจัดพิมพ์หนังสือทศชาติ ฉบับ ญาณวชิระ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา​ 12 สิงหาคม 2565 สถาบันพัฒนาพระวิทยากร ได้นำเนื้อหาจากหนังสือทศชาติไปบูรณาการจัดอบรมค่ายคุณธรรมตามสถานศึกษาต่างๆ พบว่า ผู้เข้าอบรมมีแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม

พระวิทยากรจากสถาบันพัฒนาพระวิทยากร จึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะนำเนื้อหาหลักธรรมจากทศชาติมาพัฒนาเป็นหลักสูตร 10 อุปนิสัยหัวใจพระโพธิสัตว์ คุณสมบัติมหาบุรุษ” ธรรมะกับประตูสู่ความสำเร็จในชีวิต มุ่งให้เยาวชนและผู้เข้าอบรม มีแรงบันดาลในการสร้างเป้าหมายให้กับชีวิตอย่างเป็นระบบ เกิดจิตอาสาในการพัฒนาตนและสังคม โดยมี 10 อุปนิสัยแห่งพระโพธิสัตว์ เป็นแบบอย่าง ซึ่งแต่ละพระชาติ พระองค์ล้วนมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการดำรงชีวิตอยู่ และเมื่อศึกษาให้ลึกลงไป ก็จะเห็นถึงวิธีในการสร้างเหตุปัจจัย ที่ทำให้เป้าหมายของชีวิตก้าวไปสู่ความสำเร็จ หลากหลายวิธี

การสั่งสมเหตุปัจจัยนั้นเราเรียกว่า “บารมี” อันเป็นการสั่งสมอุปนิสัย ให้ชีวิตมีเป้าหมายแห่งความสำเร็จ”

“ยกตัวอย่าง เมื่อพระเตมีย์ตั้งใจที่จะบวช พระองค์ก็สร้างเหตุปัจจัย ที่จะทำให้เป้าหมายในการออกบวชบรรลุผลสำเร็จ ทรงมีปณิธานที่แน่วแน่ ตั้งใจมั่นไว้อย่างเด็ดเดี่ยว(อธิษฐานบารมี) ทรงใช้สติปัญญาตรึกตรอง คิดหาวิธีการจะที่เป็นไปได้อย่างยิ่งยวด (ปัญญาบารมี) มีความอดทนอย่างยิ่งยวด(ขันติบารมี) มีความเพียรอย่างยวด(วิริยบารมี) มีความเสียสละอย่างยิ่งยวด(ทานบารมี) มีสัจจะต่อตนเองอย่างยิ่งยวด(สัจจะบารมี) มีวินัยในตัวเองอย่างยิ่งยวด(ศีลบารมี) วางใจให้สงบนิ่งสม่ำเสมอกับทุกสถานการณ์ไม่หวั่นไหอย่างยิ่งยวด (อุเบกขาบารมี) ทั้งหมดจึงไม่ใช่การปล่อยชีวิตให้เป็นไปอย่างไม่มีการกำหนดเป้าหมายและวิธีการ แต่ล้วนเป็นการสร้างเหตุปัจจัยแห่งความสำเร็จขึ้นมาด้วยพระองค์เอง ”

พระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาพระวิทยากร สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ ผู้นำเนื้อหาและหลักคุณธรรมจากทศชาติมาพัฒนาเป็นหลักสูตรฝึกอบรม เปิดเผยว่า “สาเหตุที่ได้นำเนื้อหาจากทศชาติ มาพัฒนาเป็นหลักสูตร 10 อุปนิสัยหัวใจพระโพธิสัตว์ คุณสมบัติมหาบุรุษ” เพื่อก้าวไปสู่สำเร็จในชีวิต ด้วย 10 อุปนิสัยแห่งพระโพธิสัตว์ ก็เนื่องจากได้นำทศชาติไปประกอบการบรรยาย จัดค่ายคุณธรรม และจัดอบรมตามองค์กรต่างๆ ทำให้ได้เห็นพลังงานบางอย่างสะท้อนออกมาจากความสนใจของผู้เข้ารับการอบรม

ยิ่งเมื่อผู้เข้ารับการอบรมรู้ว่า เนื้อหาที่เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างเป้าหมายที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของชีวิต ซึ่งเป็นหัวข้อในบรรยายนั้น นำเนื้อหามาจากทศชาติ ยิ่งสร้างความฉงนสนเท่ห์ให้กับผู้เข้ารับการอบรมว่า “ไม่เคยรู้มาก่อนว่า ทศชาติมีเนื้อหาที่สร้างแรงบันดาลใจในการสร้างเป้าหมายชีวิต” อาตมาจึงเกิดแรงจูงใจ ได้นำเนื้อหาจากหนังสือทศชาติมาออกแบบเป็นหลักสูตรฝึกอบรม เข้าค่ายคุณธรรม ”

พระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ กล่าวเพิ่มเติมว่า “อาตมาทำงานเผยแผ่มาร่วม 20 ปี พรรษานี้ ได้พูดคุยกับพระวิทยากรที่ทำงานด้านการเผยแผ่ ซึ่งกระจายกันทำงานอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ตั้งใจว่า พรรษานี้ จะให้เป็น “พรรษาแห่งทศบารมี ” ก็เผอิญรัฐบาลจัดพิมพ์หนังสือทศชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ก็มาตรงกันพอดี จึงได้ลงมือศึกษาเนื้อหาสาระของหนังสือทศชาติอย่างจริงจัง และได้นำมาใช้ในการเทศน์ การบรรยาย การทำกิจกรรมให้กับเด็ก เยาวชน และบุคคลากรทั้งภาครัฐและเอกชน มุ่งให้เกิดความเข้าใจว่า การได้เกิดเป็นมนุษย์นั้น เป็นการได้มาโดยยาก จะต้องมีเป้าหมายในการใช้ชีวิตที่ได้มาแสนยากนี้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเห็นอุปนิสัยของพระโพธิสัตว์ที่ปรากฏในทศชาติ ซึ่งเป็นแหล่งบ่มเพาะบารมี เรียนรู้ที่จะบ่มเพาะชีวิตจิตใจให้เกิดอุปนิสัยอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งจะติดตัวข้ามภาพข้ามชาติไป เพื่อจะไม่ได้มีชีวิตอยู่โดยขาดเป้าหมาย หรือขาดการพัฒนา

“หลักสูตรจะออกแบบมาเพื่อให้ผู้อบรมมองเห็นเหตุปัจจัยที่ทำให้เป็นเราในปัจจุบัน หรือ ที่เรามีอุปนิสัยแบบปัจจุบันนี้ จะส่งผลอย่างไรในปั้นปลาย ให้ตระหนักในการปลูกฝังอุปนิสัยจากหน้าที่ที่ทำอยู่ ผ่าน 10 อุปนิสัยแห่งพระโพธิสัตว์ ”

“ทำอย่างไรเราจึงจะมีหัวใจเป็นจิตอาสา ดั่งหัวใจพระโพธิสัตว์ เหมือนอุปนิสัยของพระมโหสถ”

หลักสูตร จะแบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 ส่วน หรือ 5 หลักสูตร เพื่อให้เหมาะกับประชาชนทุกช่วงวัย คือ
1) หลักสูตรบรรยายธรรม และเข้าค่ายกิจกรรมสำหรับเด็ก และเยาวชน
2) หลักสูตรบรรยายธรรมสำหรับองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน
3)หลักสูตรสำหรับผู้สูงวัย การเทศนาในวัดวันพระ หรือการจัดรายการวิทยุ และสื่อออนไลน์
4)หลักสูตรสำหรับผู้แสวงบุญทัวร์ธรรมะ ทั้งในและต่างประเทศ
5)หลักสูตรสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม

ในการนำหลักสูตรไปใช้ จะมีคู่มือประกอบการใช้งานมอบให้ด้วย จะเน้นให้พระวิทยากรที่นำหลักสูตรไปใช้ มีเครื่องมือแบบสำเร็จรูป ลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก ไม่ต้องผ่านขั้นตอนการอบรมการใช้งาน ยิ่งถ้าเป็นพระวิทยากรอยู่แล้ว แค่อ่านคู่มือก็สามารถใช้งานได้ โดยเฉพาะพระวิทยากรที่อยู่ตามพื้นที่ห้างไกลทุรกันดาร จะสามารถเคลื่อนที่ทำงานได้อย่างรวดเร็ว คล่องตัว

ขณะนี้หลักสูตรอยู่ระหว่างการพัฒนา ให้เกิดความสมบูรณ์ คาดว่า จะแล้วเสร็จพร้อมใช้งานในอีกไม่ช้า หลังจากนั้น จะแจกให้กับพระวิทยากรที่ทำงานด้านการเผยแผ่ เพื่อนำไปใช้ประกอบกิจกรรมอบรมค่ายคุณธรรมฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ บุคลากรด้านการฝึกอบรมก็สามารถนำไปบูรณาการใช้กับองค์กรต่างๆ ได้ด้วย”

เมื่อหลักสูตรเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะแจ้งให้ทราบผ่านเวบไซต์และเพจ “สถาบันพัฒนาพระวิทยากร” และ เพจ “กลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม” สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์

Leave a Reply