ธรรมกวี :กำลังใจแด่..นักรบเสื้อกาวน์

เหนื่อยหนักกายแต่ใจยังแกร่งกล้า
แรงอ่อนล้าทุกวันพลันเหือดหาย
กินไม่อิ่มหลับน้อยนักไม่พักกาย
ต้องเสี่ยงภัยห้วงเวลาทุกนาที

ทำงานหนักไม่ได้พัก ๒๔ ชั่วโมง
หวังจรรโลงเยียวยาไข้ให้สุขี
แพทย์พยาบาลงานพิทักษ์รักษ์ชีวี
ดวงฤดีประเสริฐค่าเมตตาธรรม

คือนักรบเสื้อกาวน์พราวผุดผ่อง
เกริกเกียรติก้องสูงสง่าค่าเลิศล้ำ
อุดมจิตอุทิศกายอำไพงาม
สดุดีธรรมคุณความดีวีรชน

พรพระไตรรัตนาเทวาฤทธิ์
บุญประสิทธิ์อภิบาลศานติ์กุศล
สวัสดีนิรันตรายในทุกคน
เบญจพลสุขประสพแด่ “นักรบเสื้อกาวน์”ฯ

 

พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม
ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มจร
ประพันธ์

ภาพ : แพทยสภา

Leave a Reply