พระครูวิจิตรอาภากร จอ.คลองหลวง พระอุปัชฌาย์ สามเณรภาคฤดูร้อน ศึกษาธรรมะ-ตอบแทนพระคุณบิดามารดา

วันที่ 9 เม.ย.2565 พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย กล่าวว่า  พระครูวิจิตรอาภากร เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง วัดสว่างภพ ได้เมตตามาเป็นพระอุปัชฌาย์ ในพิธี บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยพิธีเริ่มในภาคเช้า นาคธรรมทายาท เวียนประทักษิณรอบ พระมหาธรรมกายเจดีย์ และประกอบพิธีวันทาเจดีย์ ต่อด้วย พิธีขอขมาผู้ปกครอง และมอบผ้าไตร จากนั้น เป็นพิธีบรรพชา ขอพิธีขอสรณคมน์และศีล พิธีขอนิสสัย และพิธีถวายบาตร

สำหรับพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี พ.ศ. 2565 มีธรรมทายาทจาก 6 โครงการ เข้าร่วมพิธี ได้แก่ โครงการบรรพชา และอุปสมบทหมู่วันคุ้มครองโลก เฟส 1, 2 โครงการธรรมทายาทระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 49 โครงการมัชฌิมธรรมทายาท รุ่น 26 โครงการยุวธรรมทายาท รุ่นที่ 30 โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย และโครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม รุ่นที่ 10 ซึ่งพิธีจัดขึ้นภายใตมาตรการ Covid Free Setting ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และถ่ายทอดสดให้สาธุชนร่วมพิธีและอนุโมทนาผ่านระบบออนไลน์ ที่ www.zoom072.com และ www.gbnus.com

“โครงการบรรพชาและอุปสมบทครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และเปิดโอกาสให้นักเรียน และเยาวชนใช้เวลาในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนให้เกิดประโยชน์ ได้ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาตามหลักพุทธวิธี ผ่านสื่อการเรียนรู้ธรรมะที่ทันสมัยเข้าใจง่าย ได้ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ รวมถึงได้ฝึกฝนตนเองในเรื่องวินัย เคารพ อดทน ความกตัญญู และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข อีกทั้งได้เรียนรู้พระคุณของบิดามารดา การบวชจึงถือว่าเป้นการตอบแทนคุณบิดามารดา นอกจากนี้ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมประจำจังหวัดทั่วประเทศ ยังได้ประกอบพิธีบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ประจำปี 2565 ในวันนี้พร้อมกันทั่วประเทศด้วย” พระครูสมุห์สนิทวงศ์กล่าว

Leave a Reply